04 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την αντικατάσταση της λέξης «αρμόδια», αμέσως μετά τη φράση «ή θα καταθέσει στην» του εδαφίου (1) αυτού, με την λέξη «τοπική»,

(β) την αντικατάσταση της λέξης «αρμόδιας», αμέσως μετά τη φράση «σύμφωνα με τη γνώμη της» του εδαφίου (1) αυτού, με την λέξη «τοπικής»,

(γ) την αντικατάσταση της λέξης «αρμόδια», αμέσως μετά τη φράση «που κατατίθεται στην» του εδαφίου (2) αυτού, με την λέξη «τοπική»,

(δ) την αντικατάσταση της λέξης «αρμόδια», αμέσως μετά τη φράση «χρησιμοποιείται από την» του εδαφίου (2) αυτού, με την λέξη «τοπική»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο