07 – Κατάργηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου καταργείται

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο