02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του:
«”τοπική αρχή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο·»

(β) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “αρμόδια αρχή” με την ακόλουθη ερμηνεία:
«”αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Διευθυντή Αδειοδότησης του εκάστοτε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός ορίζεται στον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο, ο οποίος ασκεί εξουσίες σε σχέση με οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού εντός της περιοχής αναφορικά με την οποία εγκαθιδρύεται·
Νοείται ότι, για την έκδοση άδειας, η οποία απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης έργου στρατηγικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου, αρμόδια αρχή είναι όπως ορίζεται στον περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμο.
Νοείται περαιτέρω ότι, για την έκδοση άδειας, η οποία απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου, αρμόδια αρχή είναι όπως ορίζεται στον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμο.»

(γ) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “Δήμος” με την ακόλουθη ερμηνεία:
«”Δήμος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο·», και

(δ) με τη διαγραφή της επιφύλαξης στην ερμηνεία του όρου “οδός”.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο