08 – Προσθήκη του νέου άρθρου 30 στο βασικό νόμο

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του άρθρου 29 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30:

Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Οικοδομικής Αδειοδότησης

30.—(1) Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και βελτίωση του παρόντος Νόμου, συστήνεται Μόνιμη Επιτροπή Οικοδομικής Αδειοδότησης, η οποία επικουρεί τον Υπουργό Εσωτερικών στην εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου και εισηγείται τυχόν αναθεωρήσεις ή/και τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες, και στην οποία συμμετέχουν:

(α) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος του,

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος του,

(γ) οι πέντε (5) Διευθυντές Αδειοδότησης των Επαρχιακών Οργανισμών Αδειοδότησης ή εκπρόσωπος τους, και

(δ) ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου ή εκπρόσωπος του.

(2) Της Μόνιμης Επιτροπής Οικοδομικής Αδειοδότησης προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή ο εκπρόσωπος του, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδρίες της Επιτροπής.

(3) (α) Η Μόνιμη Επιτροπή Οικοδομικής Αδειοδότησης, δύναται να συστήνει υποεπιτροπές για να βοηθούν την Επιτροπή και να τη συμβουλεύουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(β) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (α), οι αρμοδιότητες των υποεπιτροπών περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα εξετάζει.

(γ) Οι υποεπιτροπές αποτελούνται, ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα, από πρόσωπα με γνώσεις και πείρα συναφή με το υπό εξέταση θέμα, και τα οποία θα μπορούν, κατά την κρίση της Μόνιμης Επιτροπής Οικοδομικής Αδειοδότησης, να έχουν ουσιαστική συνεισφορά στη συζήτηση των θεμάτων που εξετάζονται από την Επιτροπή.

(δ) Οι υποεπιτροπές, ετοιμάζουν και υποβάλλουν έκθεση για το θέμα που εξετάζουν στην Επιτροπή, όποτε και σε χρόνο που τους ζητείται.

(4) Η Μόνιμη Επιτροπή Οικοδομικής Αδειοδότησης, δύναται περαιτέρω να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής πρόσωπα υπό την ιδιότητα του παρατηρητή ή του τεχνοκράτη που θα μπορούν, κατά την κρίση του, να έχουν ουσιαστική συνεισφορά στη συζήτηση των θεμάτων που θα ασχολείται η Επιτροπή.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο