03 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την προσθήκη τέταρτης επιφύλαξης στο εδάφιο (1) αυτού ως ακολούθως:
«Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, για έργα που αφορούν διαχωρισμό, κατόπιν έκδοσης της άδειας διαχωρισμού από την αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να αναθέτει την επίβλεψη τέτοιων έργων στην τοπική αρχή της περιοχής εντός της οποίας εμπίπτει το έργο διαχωρισμού.»

(β) τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού,

(γ) την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

«(2)(α) Ο Διευθυντής Αδειοδότησης του εκάστοτε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν έχει, και πάντοτε θεωρείται ότι είχε, εξουσία να εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο την οποία η αρμόδια αυτή αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού

(β) Ο Διευθυντής Αδειοδότησης του εκάστοτε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, εκχωρεί τις εξουσίες που έχει ως αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα του παρόντος Νόμου, στον Προϊστάμενο του Τομέα Οικοδομικής Αδειοδότησης του εκάστοτε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Για οικιστική ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας, ή/και μέχρι 4 μονάδων κατοικίας, ή/και μέχρι 12 κατοικιών εν σειρά, ή/και μέχρι 20 διαμερισμάτων σε πολυκατοικία, καθώς και για προσθήκες/μετατροπές στις πιο πάνω αναπτύξεις.
(ii) Για Εμπορική ή/και Γραφειακή ή/και Μεικτή Οικιστική με Εμπορική ή/και Γραφειακή ανάπτυξη, συνολικού ωφέλιμου εμβαδού μέχρι 1000 τ.μ.

(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών συντονίζει τις αρμόδιες αρχές, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου.», και

(δ) τη διαγραφή των εδαφίων (4) και (5) αυτού.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο