06 – Τροποποίηση του άρθρου 15Β του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

6. Το άρθρο 15Β του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται», των λέξεων «έτι περαιτέρω»,

(β) την προσθήκη, πριν την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, των δύο ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που εντοπιστεί από την τοπική αρχή επικίνδυνη οικοδομή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της, η τοπική αρχή οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από την τοπική αρχή τη λήψη των μέτρων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (3), για την άρση της επικινδυνότητας της οικοδομής, μεταφέροντας τις αντίστοιχες εκτιμώμενες απαιτούμενες πιστώσεις για την εργασία αυτή. Η τοπική αρχή οφείλει να προβεί στην άρση των μέτρων και να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια αρχή για τις ενέργειες της: »

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο