09 – Προσθήκη του νέου άρθρου 31 στο βασικό νόμο

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του νέου άρθρου 30 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 31:

Μεταβατικές Διατάξεις

31.-(1) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) Οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ενώ η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές που υφίσταντο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζεται μέχρι τις 7/6/2024.

(β) Οποιεσδήποτε αιτήσεις για τις οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης άδειας ή πιστοποιητικού, εφεξής θα διεκπεραιώνονται από την αρμόδια αρχή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

(γ) Οποιαδήποτε αρχεία ή/και μητρώα που αφορούν την διαδικασία αδειοδότησης βάσει του παρόντος Νόμου, και τα οποία βρίσκονται στην κατοχή αρμόδιας αρχής που υφίστατο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα μεταφερθούν στην κατοχή της αρμόδιας αρχής ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

(δ) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής εκκρεμούσα ή δημιουργηθείσα, αφορώσα σε ζήτημα το οποίο ηγέρθη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφεξής συνεχίζεται ή ασκείται κατά την αρμόδια αρχή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου. Η αρμόδια αρχή που υφίστατο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οφείλει να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή και να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση ζητηθεί.

(ε) Επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου (δ), οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει σε σχέση με εκκρεμούσα δικαστική ή άλλη συναφή διαδικασία, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ως υποχρέωση της αρμόδιας αρχής ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου, και οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία εκτελείται εναντίον αυτής.

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο