05 – Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την προσθήκη της φράσης «με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αρχής,», αμέσως μετά τη φράση «αρμόδια αρχή δύναται,» του εδαφίου (1) αυτού,

(β) την προσθήκη της φράσης «και στο γραφείο της τοπικής αρχής», αμέσως μετά τη φράση «καταθέτει τα σχέδια αυτά στο γραφείο της» του εδαφίου (2) αυτού

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο