09 – Συμμετοχή υποκαταστήματος επιχείρησης επενδύσεων τρίτης χώρας στα Ταμεία

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

(1)Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν κατά πόσον η επιχείρηση επενδύσεων τρίτης χώρας που έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία, δυνάμει του άρθρου 40 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ή δυνάμει του άρθρου 4 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·, παρέχει κάλυψη, ισοδύναμη προς την προβλεπόμενη από τον παρόντα Νόμο.

(2)Αν, κατά τον έλεγχο του εδαφίου (1), διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ισοδυναμία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, (αναδιατύπωση) όπως διορθώθηκε και όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας που είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία υποχρεούται να συμμετέχει στο ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών ή στο ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ, τηρουμένων των αναλογιών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο