06 – Συμμετοχή στο ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

6.(1)
Στο ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών συμμετέχουν ως μέλη:
(α)οι ΚΕΠΕΥ·
(β)το υποκατάστημα ΕΠΕΥ κράτους μέλους που έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και επιλέγει να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 8·
(γ)τo υποκατάστημα επιχείρησης επενδύσεων τρίτης χώρας που θα ήταν ΕΠΕΥ εάν τα κεντρικά του γραφεία ή η καταστατική του έδρα βρίσκονταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και υποχρεούται να αποκτήσει την ιδιότητα μέλους του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 9·
(δ)ο Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που παρέχει τις υπηρεσίες του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·

(ε)η Εταιρεία Διαχείρισης που παρέχει τις υπηρεσίες του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου·
(στ)ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
(2)Οι ΚΕΠΕΥ της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), η Εταιρεία Διαχείρισης της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), και ο διαχειριστής αγοράς της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), δεν δικαιούνται να ασκούν επενδυτική εργασία εάν δεν συμμετέχουν στο ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο