02 – Ερμηνεία

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

1)Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο –

«Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα» ή «ΑΠΙ», λαμβάνει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·

«αιτητής» σημαίνει τον πελάτη μέλους του Ταμείου που υποβάλλει στο Ταμείο αίτηση καταβολής αποζημίωσης·
«αρμόδιες αρχές» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τα μέλη του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και την Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τα μέλη του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ·
«διαχειριστής αγοράς» λαμβάνει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου⸱
«Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» ή «ΔΟΕΕ», λαμβάνει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
«Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών» σημαίνει τη διαχειριστική επιτροπή του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ που συνίσταται και λειτουργεί δυνάμει του Μέρους VII του παρόντος Νόμου και δυνάμει σχετικής οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς·
«Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ» σημαίνει τη διαχειριστική επιτροπή του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ η οποία προβλέπεται στο άρθρο 37 του παρόντος Νόμου·
«Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» σημαίνει τα
πρότυπα και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς·
(β) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα· και
(γ) Διερμηνείες που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.), ή την πρώην Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.)·

«εκκαθάριση» λαμβάνει την έννοια που της αποδίδει το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου⸱

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει, για το διορισμό του ως ελεγκτής εταιρείας, τα αναγκαία προσόντα και άδεια δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Ελεγκτών Νόμου·

«επενδυτής» ή «πελάτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταθέτει τα κεφάλαια ή τα χρηματοοικονομικά μέσα που του ανήκουν σε μέλος των Ταμείων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών·

«επενδυτική εργασία» για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει:

(α)
τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και την υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του εν λόγω Νόμου·

(β)
τις υπηρεσίες του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
(γ)
τις υπηρεσίες του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου·
(δ)
τη διαχείριση ΠΜΔ ή ΜΟΔ από διαχειριστή αγοράς, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
«ΕΠΕΥ» λαμβάνει την έννοια που της αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

«Επιτροπή ΣΕΚ» σημαίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή η οποία ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου·

«επιχείρηση επενδύσεων» σημαίνει την ΕΠΕΥ ή το ΑΠΙ που παρέχει επενδυτική εργασία, υπό τον όρο ότι αυτή η επενδυτική εργασία καλύπτεται από την άδεια λειτουργίας που του χορηγήθηκε·
«επιχείρηση επενδύσεων τρίτης χώρας» λαμβάνει την έννοια που της αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
«Εταιρεία Διαχείρισης» λαμβάνει την έννοια που της αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου·

«καλυπτόμενος πελάτης» σημαίνει τον πελάτη μέλους του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών ή μέλους του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ, ο οποίος καλύπτεται από το αρμόδιο Ταμείο για απαίτηση κατά μέλους του, η οποία απορρέει από παρεχόμενη από το μέλος του εκάστοτε Ταμείου επενδυτική εργασία∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» όπως διορθώθηκε και όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019⸱

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 μέχρι 2001, κατ’ επιταγή των άρθρων 118 έως 121 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας⸱

«ΚΕΠΕΥ» λαμβάνει την έννοια που της αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
«κοινή επενδυτική εργασία» σημαίνει την επενδυτική εργασία πραγματοποιούμενη για λογαριασμό δύο ή περισσότερων προσώπων ή επί της οποίας δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων από τα πρόσωπα αυτά·
«μέλος ή μέλη» σημαίνει, ανά περίπτωση, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ ή στο ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου·
«μέλος του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ» σημαίνει το πρόσωπο που συμμετέχει στο εν λόγω Ταμείο δυνάμει του παρόντος Νόμου·
«μέλος του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών» σημαίνει το πρόσωπο που συμμετέχει στο εν λόγω Ταμείο δυνάμει του παρόντος Νόμου⸱

«μη καλυπτόμενος πελάτης» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζει το Πρώτο Παράρτημα·
«ΜΟΔ» σημαίνει το μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης δυνάμει του άρθρου 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
«οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου οδηγία την οποία εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Κεντρική Τράπεζα και η οποία ρυθμίζει ειδικά θέματα σε σχέση με το ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών ή το ΤΑΕ ΑΠΙ και με τα μέλη αυτών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, και η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·
«Οδηγία 97/9/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών»·
.
«ΠΜΔ» σημαίνει τον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης δυνάμει του άρθρου 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
«ΣΕΚ» σημαίνει το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων που λειτουργεί στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονιστικών διοικητικών πράξεων⸱

 

«ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ» σημαίνει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, οι αρμοδιότητες και λειτουργίες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών⸱

«ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών» σημαίνει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, οι αρμοδιότητες και λειτουργίες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών·
«Ταμεία» σημαίνει το ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ και το ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών·
«υποκατάστημα» σημαίνει, ανά περίπτωση, το υποκατάστημα ΕΠΕΥ ή το υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος⸱
«υποκατάστημα ΕΠΕΥ» λαμβάνει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος» σημαίνει το υποκατάστημα κατά την έννοια του σημείου 17) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
«ΧΑΚ» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που έχει συσταθεί δια του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου⸱

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
(2)
(3)
Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο.
Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες –
(α) οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο⸱ και
(β) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας, σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο