07 -Συμμετοχή στο ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

7.(1)
Στο ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ συμμετέχουν ως μέλη:
(α)τα ΑΠΙ ως ορίζονται στο άρθρο 2(1) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου·
(β)τo υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε σε άλλο κράτος μέλος και έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και επιλέγει να αποκτήσει την ιδιότητα μέλους του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ, δυνάμει του άρθρου 8·
(2)ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, δεν δικαιούται να ασκεί επενδυτική εργασία εάν δεν συμμετέχει στο ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο