08 – Συμμετοχή στα Ταμεία, υποκαταστήματος επιχείρησης επενδύσεων άλλου κράτους μέλους εγκατεστημένου στη Δημοκρατία

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

(1)Σε περίπτωση όπου επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία, το εν λόγω υποκατάστημα δύναται να συμμετάσχει εκούσια στα Ταμεία –
(α)όταν το επίπεδο ή/και η έκταση, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού, της κάλυψης που προσφέρουν τα Ταμεία υπερβαίνει το ύψος ή/και την έκταση της κάλυψης που παρέχεται στο κράτος μέλος όπου η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας· και
(β)προκειμένου η επιχείρηση επενδύσεων να συμπληρώσει την κάλυψη την οποία ήδη απολαύει ο επενδυτής, λόγω της συμμετοχής της στο σύστημα αποζημίωσης του κράτους μέλους καταγωγής της.
(2)Στην περίπτωση εκούσιας συμμετοχής στα Ταμεία του υποκαταστήματος επιχείρησης επενδύσεων του εδαφίου (1), τα Ταμεία καλύπτουν και τον επενδυτή του εν λόγω υποκαταστήματος.
(3)Το Ταμείο στο οποίο θα συμμετάσχει το υποκατάστημα επιχείρησης επενδύσεων του εδαφίου (1), πρέπει να καλύπτει την κατηγορία ιδρυμάτων στην οποία ανήκει το εν λόγω υποκατάστημα ή η οποία, με τη μεγαλύτερη προσέγγιση, αντιστοιχεί στη Δημοκρατία.

(4)Τα Ταμεία προβλέπουν αντικειμενικές και γενικής εφαρμογής προϋποθέσεις συμμετοχής του υποκαταστήματος επιχείρησης επενδύσεων του εδαφίου (1).
Η αποδοχή υποκαταστήματος επιχείρησης επενδύσεων του εδαφίου (1) στα Ταμεία, εξαρτάται από το αν πληρούνται οι σχετικές με τη συμμετοχή υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής όλων των σχετικών εισφορών και λοιπών δαπανών δυνάμει του παρόντος Νόμου.
Δεύτερο Παράρτημα Α.
(5)Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα A.
Δεύτερο Παράρτημα Β.
(6)Νοείται ότι σε περίπτωση που επιχείρηση επενδύσεων εγκαταστήσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα Β.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο