03 – Μετονομασία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών σε ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ και του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ σε ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

(1)
Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, μετονομάζεται σε ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)
Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, μετονομάζεται σε ΤΑΕ Πελατών

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο