05 – Ταμεία Αποζημίωσης Επενδυτών της Δημοκρατίας

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

ΜΕΡΟΣ IΙ: ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

5. Στη Δημοκρατία λειτουργούν δύο Ταμεία Αποζημίωσης Επενδυτών, το ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και το ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο