04 – Πεδίο εφαρμογής και σκοπός των Ταμείων

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

(1)
Ο παρών Νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία και τη διοίκηση των Ταμείων και τη συμμετοχή των μελών αυτών.
(2)
Ο σκοπός του ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών είναι η αποζημίωση του καλυπτόμενου πελάτη του προσώπου που συμμετέχει ως μέλος σε αυτό, δυνάμει του άρθρου 6, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 11.
(3)
Ο σκοπός του ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ είναι η αποζημίωση του καλυπτόμενου πελάτη του προσώπου που συμμετέχει ως μέλος σε αυτό, δυνάμει του άρθρου 7, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 11.
(4)
Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, [mutatis mutandis] στο ΤΑΕ Πελατών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, στο ΤΑΕ Πελατών ΑΠΙ και στα μέλη αυτών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο