09 – Ευθύνη Μελετητών

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

9. Ο μελετητής ο οποίος έχει διοριστεί για έργα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ανάπτυξης του παρόντος Διατάγματος, φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα έγγραφα για κοινοποίηση εξαίρεσης στην αρμόδια αρχή.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο