02 – Ερμηνεία

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

2. Για το σκοπό του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου∙

«ιδιοκτήτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 9Α του Νόμου∙«καλλιεργούμενη έκταση» σημαίνει η επιφάνεια γης που πραγματικά καλύπτει η καλλιέργεια φυτών/ δένδρων ή η εκτροφή ζώων∙

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο