05 – Γενικές Προϋποθέσεις

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

5. Για ανέγερση οικοδομής που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(1)(α) Η ανάπτυξη συνάδει με την κλίμακα, το χρώμα, τα υλικά και το χαρακτήρα της γύρω περιοχής και γενικότερα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αισθητική και ποιοτική βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος,

(β) δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή τμημάτων της ιδιοκτησίας, και

(γ) τηρεί τους επιτρεπόμενους συντελεστές ανάπτυξης,
όπως οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συντελεστές ανάπτυξης που προνοούνται στο εκάστοτε ισχύον, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο ανάπτυξης.

(2) Ισχύουν οι διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οι πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και οι πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης ή και της σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(3) Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν πρέπει να εμπίπτει σε ρυμοτομία που έχει τεθεί ή/και σε περίπτωση που εντός του τεμαχίου στο οποίο προτείνεται η ανάπτυξη δεν υπάρχει υφιστάμενη οικοδομή, η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν πρέπει να εμπίπτει σε ρυμοτομία, διάνοιξη ή και διεύρυνση οδικού δικτύου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.

(4) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντός τεμαχίου, θα πρέπει να υποβάλλονται οι υπογραφές όλων των συνιδιοκτητών στο έντυπο κοινοποίησης εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργική / κτηνοτροφική αποθήκη που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος, δηλώνοντας την συγκατάθεση τους για την προτεινόμενη υπό εξαίρεση ανάπτυξη.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο