08 – Διαδικασία ελέγχου από την αρμόδια αρχή

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

8. (α) Κατά την υποβολή του έντυπου κοινοποίησης εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργική / κτηνοτροφική αποθήκη, η αρμόδια αρχή διενεργεί αυθημερόν, ταχύ και συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων.

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή για σκοπούς οργάνωσης της εργασίας, δύναται να ορίσει συγκεκριμένο ωράριο παραλαβής του έντυπου κοινοποίησης εξαίρεσης.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο πληρότητας, η κοινοποίηση εξαίρεσης διαπιστωθεί ως μη πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, η αρμόδια αρχή απέχει από την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης εξαίρεσης, και επομένως η ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξαιρείται με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

(β) Κατά τον έλεγχο πληρότητας της κοινοποίησης της εξαίρεσης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την αρμόδια αρχή ουσιώδεις ανακρίβειες/ λάθη ή απαιτείται να υποβληθούν περαιτέρω έγγραφα/ έντυπα/ σχέδια/ μελέτες, η κοινοποίηση εξαίρεσης δεν θα παραλαμβάνεται και θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης (σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ως αντιπρόσωπος του ο μελετητής, ο μελετητής).

(γ) Σε περίπτωση επανάληψης του ιδίου φαινομένου από το συγκεκριμένο μελετητή, η αρμόδια αρχή θα ενημερώνει σχετικά το ΕΤΕΚ, ώστε να προωθείται η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων με βάση τη σχετική Νομοθεσία του ΕΤΕΚ και σύμφωνα με την υποβληθείσα βεβαίωση επαγγελματικής ευθύνης του μελετητή.

(δ) Καμία κοινοποίηση εξαίρεσης που υποβάλλεται με την παρούσα διαδικασία δεν θα παραλαμβάνεται από μελετητή, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε επανειλημμένα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία σε κοινοποιήσεις εξαίρεσης που υποβλήθηκαν με τη διαδικασία αυτή.

(ε) Το ΕΤΕΚ έχει την ευθύνη να εξετάζει την αναφορά της αρμόδιας αρχής, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και ακολούθως να ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Εσωτερικών και την αρμόδια αρχή.

(στ) Η αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή, να διενεργήσει έλεγχο, τόσο των υποβληθέντων στοιχείων όσο και της ανεγειρόμενης οικοδομής. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία που αφορούν ουσιώδη θέματα ή έχουν προβεί σε εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης εξαίρεσης, η παρούσα άδεια παύει αυτόματα να ισχύει, και η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη με βάση την αρμοδιότητα της που πηγάζει από την περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσία, καθώς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 20 του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η παράβαση διατάγματος το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β του Νόμου αποτελεί διάπραξη αδικήματος, και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς άρση της παρανομίας.

(ζ) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, η αρμόδια αρχή δύναται επίσης να υποβάλει τεκμηριωμένη καταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, συμπληρώνοντας το Έντυπο Καταγγελίας σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Κανονισμούς, και ενημερώνοντας τον αιτητή και την Ασφαλιστική Εταιρεία του μελετητή, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. επανάληψη της υποβολής λανθασμένων στοιχείων από συγκεκριμένο μελετητή.

(η) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων που έχουν καταβληθεί και αυτών που έχουν υπολογιστεί από την αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει αναθεώρηση των δικαιωμάτων.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο