06 – Ειδικές Προϋποθέσεις

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

6.(1) Η ανέγερση οικοδομής που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος, αφορά τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Ανέγερση, κατασκευή ή τοποθέτηση σε γεωργική γη οικοδομής για τη φύλαξη γεωργικών εργαλείων ή μηχανημάτων ή λιπασμάτων και για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, με εξαίρεση τη χρήση τους ως ψυκτικών θαλάμων για σκοπούς χονδρικής πώλησης.

(β) Ανέγερση, κατασκευή ή τοποθέτηση σε Κτηνοτροφική Ζώνη/Περιοχή οικοδομής για τη φύλαξη κτηνοτροφικών εργαλείων ή μηχανημάτων και για την αποθήκευση κτηνοτροφικών προϊόντων, με εξαίρεση τις αναπτύξεις που αφορούν χοιροστάσιο.

(2) Σε ανάπτυξη των πιο πάνω κατηγοριών ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

(α) Το εμβαδόν της οικοδομής δεν υπερβαίνει τα 30τ.μ. και το ύψος της δεν υπερβαίνει τα 5μ.,

(β) επιτρέπεται η δημιουργία χώρου υγιεινής και ντους, αλλά δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρου κουζίνας και χώρου ξεκούρασης ή διαμονής,

(γ) δεν επιτρέπεται η χρήση παραθύρων, παρά μόνο φεγγιτών, οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το κατώτατο τους σημείο να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2μ. από το εσωτερικό δάπεδο της προτεινόμενης υπό εξαίρεση οικοδομής,

(δ) επιτρέπεται η ανέγερση διαμπερούς στεγάστρου στο πλάι της οικοδομής, νοουμένου ότι θα είναι ανοικτό από τις τρεις πλευρές, το μήκος του δεν θα υπερβαίνει το μήκος της πλευράς της οικοδομής στην οποία είναι συνδεδεμένο, το πλάτος του δεν θα υπερβαίνει τα 4μ., και το συνολικό εμβαδό της οικοδομής και του στεγάστρου δεν υπερβαίνει τα 50τ.μ., και

(ε) καμία οικοδομή θα ανεγείρεται σε απόσταση μικρότερη των 15μ. από τα σύνορα υπεραστικής οδού ή των 5μ. από τα σύνορα οποιασδήποτε άλλης δημόσιας οδού και από τα πλαϊνά σύνορα της ιδιοκτησίας της ανάπτυξης.

(στ) Το τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί η υπό εξαίρεση οικοδομή, διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση όπως αυτή καθορίζεται στο ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης ή και στη σχετική Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(ζ) Η οικοδομή θα ανεγείρεται από κατόχους καλλιεργούμενης έκτασης μεγαλύτερης από τρείς χιλιάδες (3,000) τετραγωνικά μέτρα, οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία / κτηνοτροφία, σύμφωνα με τη γραπτή συγκατάθεση του Τμήματος Γεωργίας.

(η) Σε περίπτωση που η οικοδομή θα ανεγερθεί σε κρατική δασική γη, θα πρέπει η προτεινόμενη υπό εξαίρεση οικοδομή να μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί, καθώς επίσης να κατέχεται έγκυρη Άδεια Χρήσης Κρατικής Δασικής Γης ή Μακροχρόνια Σύμβαση Μίσθωσης από το Τμήμα Δασών και να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών για την ανέγερση της οικοδομής.

Νοείται ότι η ανάπτυξη αυτή στο συνολικό της μέγεθος ισχύει μόνο για μια φορά.

Νοείται περαιτέρω ότι, εντός του τεμαχίου στο οποίο προτείνεται η ανάπτυξη δεν υφίστανται οικοδομές οι οποίες δεν αποτελούν νόμιμα υφιστάμενες οικοδομές.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο