07 – Απαιτούμενα έγγραφα/ δικαιώματα για κοινοποίηση εξαίρεσης στην αρμόδια αρχή

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

7.(1) Ο μελετητής, όπως ορίζεται στο Νόμο, υπογράφει και υποβάλλει στην αρμόδια αρχή πλήρως συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργική / κτηνοτροφική αποθήκη, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στο εν λόγω έντυπο, ως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος. Στα απαιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η Βεβαίωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης των μελετητών, η Βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας για την απαιτούμενη καλλιεργήσιμη γη, και σε περίπτωση που η οικοδομή θα ανεγερθεί σε κρατική δασική γη, να υποβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών για την ανέγερση της οικοδομής.

(2) Κατά την υποβολή της κοινοποίησης της εξαίρεσης, θα πρέπει να καταβάλλονται δικαιώματα προς την αρμόδια αρχή, με βάση τον Κανονισμό 62 των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο