04 – Σκοπός του παρόντος Διατάγματος

Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024

4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης οικοδομών που αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, οι οποίες θα ανεγερθούν με εμβαδόν μέχρι τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα, έτσι ώστε η έκδοση της άδειας με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο να θεωρείται δοσμένη, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος, ενώ παράλληλα να υποβάλλεται προς την αρμόδια αρχή, για σκοπούς ενημέρωσης της, το έντυπο κοινοποίησης εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για γεωργική / κτηνοτροφική αποθήκη που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο