Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/959 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Με την εν λόγω τροποποίηση εντάσσεται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ο τομέας τον μεταφορών και της θέρμανσης κτιρίων.

Στις 14/2/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο καθώς και η ανάλυση αντικτύπου. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα στα συνοδευτικά έγγραφα.

Μεταφορές
Περιβάλλον
Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος ΤΕΣΤ
Νομοσχέδιο

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος 0 σχόλια
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 0 σχόλια
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου 0 σχόλια
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου. 0 σχόλια
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου 0 σχόλια
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου. 0 σχόλια
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου 0 σχόλια
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου 0 σχόλια
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου 0 σχόλια

2 Σχόλια

 1. • Το νομοσχέδιο αναλύει τη μέθοδο υπολογισμού καθώς επίσης και τα συνολικά ποσά δημοπράτισης που θα κατακυρωθούν στη Δημοκρατία. Ωστόσο, καθώς αφορά εφαρμογή μιας νέας εντελώς καινούργιας υποχρέωσης για τα υπόχρεα μέρη, αναμένεται από την Αρμόδια Αρχή να εξηγήσει σε λεπτομέρεια την υποχρέωση της κάθε Οντότητας, τη μέθοδο υπολογισμού και το μορφότυπο (εάν υπάρχει) υποβολής.
  • Προτείνουμε όπως στον ορισμό των Ρυθμιστικών Οντοτήτων περιληφθούν όλοι οι διανομείς ενέργειας οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά τουλάχιστον 15 χιλιοτόνους ισοδύναμου πετρελαίου.
  • Επιπρόσθετα, αναμένεται από τις Ρυθμιστικές οντότητες όπως υποβάλουν αναλυτικά τη χρήση των καυσίμων που διαθέτουν στην αγορά. Καθώς αυτό δεν είναι εφικτό λόγω περιορισμένης πληροφόρησης που αφορά στη χρήση, παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί από τα σχετικά εδάφια (40Γγ και 65Β).
  • Τέλος, παρακαλούμε όπως οριστεί η επάρκεια του ελεγκτή βάσει επαγγελματικής του κατάρτισης ή και πιστοποιητικών που θα πρέπει να κατέχει και όχι βάσει εμπειρίας.

 2. Εισηγούμαστε όπως η αξιολόγηση παραγωγικών μονάδων και μονάδων επεξεργασίας μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και μετάλλων ως προς τις εκπομπές CO2, γίνεται με βάση τις ανά τόνο παραγόμενου μετάλλου εκπομπές CO2 (για μονάδες με ελάχιστη παραγωγή 1000 τόνους ανά έτος) και όχι ως προς την συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση (εγκατεστημένη ή απασχολούμενη ισχύ) που απαιτείται σε μια μονάδα και έχει καθοριστεί στα 20MW (CELEX_02003L0087-20230605_EL_TXT.pdf -Παράρτημα Ι Οδηγίας (ΕΕ) 2023/958).
  Η άποψη μας στηρίζεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες μη σιδηρούχων μετάλλων για μείωση των εκπομπών καυσαερίων, έχουν ως αποτέλεσμα και σκοπό τη χρήση θερμικής-ενεργειακής κατανάλωσης (ισχύος) κάτω από 20MW. Συνεπώς, δημιουργείται το εξής παράδοξο: ενώ οι μονάδες αυτές αποκλείονται από τη δυνατότητα εμπορίας εξοικονομούμενων ποσοτήτων CO2, στην πραγματικότητα η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται ειδικά από αυτές τις μονάδες.
  Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως η υδρομεταλλουργική παραγωγή μετάλλων καθώς και η παραγωγή υδρομεταλλουργικά ανακυκλούμενων μετάλλων (υπό μορφή ανακυκλούμενων scrap) και μάλιστα στις περιπτώσεις όπου η ηλεκτροδότησή τους γίνεται κατόπιν επενδύσεων σε από ΑΠΕ, ενταχθούν στο ΣΕΔΕ. Η ένταξη αυτή θα ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγής μετάλλων στην Ευρώπη με υδρομεταλλουργικές μεθόδους και κατά συνέπεια, θα συμβάλει στη βελτίωση της αυτονομίας της Ευρώπης ως προς την εξασφάλιση στρατηγικής σημασίας πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, θα δώσει την δυνατότητα εξασφάλισης μεγάλων ποσοτήτων μετάλλων μέσα στην Ευρώπη, χωρίς, ή με ελαχιστοποίηση εκπομπών CO2.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο