02 – Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι όροι και ερμηνεία αυτών:

«ρυθμιζόμενη οντότητα» για σκοπούς του Μέρους IVα σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένου του τελικού καταναλωτή των καυσίμων, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα και το οποίο εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

i) όταν το καύσιμο περνά από φορολογική αποθήκη όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 11) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 1) εν λόγω οδηγίας, ο οποίος είναι υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός δυνάμει του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας·

 

(ii) εάν δεν εφαρμόζεται το στοιχείο (i), οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπόχρεο για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει καταστεί απαιτητός σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 ή το άρθρο 21 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα καύσιμα που καλύπτονται από το Μέρος IVα του παρόντος Νόμου·

 

(iii) αν τα στοιχεία (i) και (ii) δεν εφαρμόζονται, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο πρέπει να καταγραφεί από τις σχετικές Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας με σκοπό την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσώπου που απαλλάσσεται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 2003/96/ΕΚ·

 

(iv) αν τα στοιχεία (i), (ii) και (iii) δεν εφαρμόζονται, ή αν περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα για την πληρωμή του ίδιου ειδικού φόρου κατανάλωσης, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τη Δημοκρατία·

 

«καύσιμο» για τους σκοπούς του Μέρους IVα του παρόντος Νόμου σημαίνει κάθε ενεργειακό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που απαριθμούνται στον πίνακα Α και στον πίνακα Γ του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προορίζεται για χρήση, προσφέρεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης ή καύσιμο θέρμανσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·

 

«θέση σε ανάλωση» για τους σκοπούς του Μέρους IVα του παρόντος Νόμου σημαίνει την θέση σε ανάλωση όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262·

 

«τιμή αερίου TTF» για τους σκοπούς του Μέρους IVα του παρόντος Νόμου σημαίνει την τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου του επόμενου μήνα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο αερίου Title Transfer Facility (TTF), το οποίο διαχειρίζεται η Gasunie Transport Services B.V·

 

«τιμή αργού πετρελαίου Brent» για τους σκοπούς του Μέρους IVα του παρόντος Νόμου σημαίνει την τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο με ορίζοντα τον μήνα που χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς για την αγορά πετρελαίου.».

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο