09 – Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου Μέρους Γ με το ακόλουθο κείμενο:

 

«Μέρος Γ

Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα

 

Γενικές αρχές

 

1. Οι εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα υπόκεινται σε επαλήθευση.

 

2. Η διαδικασία επαλήθευσης περιλαμβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 30 έκθεσης και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ορθότητα των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές αναφερόμενων δεδομένων και πληροφοριών, και ειδικότερα:

 

α) των αναφερόμενων καυσίμων που τίθενται σε ανάλωση και των σχετικών υπολογισμών·

 

β) της επιλογής και της χρήσης συντελεστών εκπομπών·

 

γ) των υπολογισμών με τους οποίους προσδιορίζονται οι συνολικές εκπομπές.

 

3. Οι αναφερόμενες εκπομπές μπορούν να επικυρώνονται μόνον εφόσον έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εκπομπών με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Υψηλός βαθμός βεβαιότητας σημαίνει ότι η ρυθμιζόμενη οντότητα πρέπει να αποδείξει ότι:

 

α) τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απαλλαγμένα από ασυνέπειες·

 

β) η συλλογή των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα· και

 

γ) τα σχετικά αρχεία της ρυθμιζόμενης οντότητας είναι πλήρη και συνεπή.

 

4. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της επαλήθευσης.

 

5. Ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εάν η ρυθμιζόμενη οντότητα είναι εγγεγραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

Μεθοδολογία

 

Στρατηγική ανάλυση

 

6. Η επαλήθευση βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των ποσοτήτων καυσίμων που τίθενται σε ανάλωση από τη ρυθμιζόμενη οντότητα. Προς τούτο, απαιτείται ο ελεγκτής να έχει γενική επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων μέσω των οποίων η ρυθμιζόμενη οντότητα θέτει σε ανάλωση τα καύσιμα, καθώς και της σημασίας των δραστηριοτήτων αυτών για τις εκπομπές.

 

Ανάλυση διαδικασίας

 

7. Η επαλήθευση των υποβαλλόμενων δεδομένων και πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να διενεργείται στον χώρο της ρυθμιζόμενης οντότητας. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας των αναφερόμενων δεδομένων και πληροφοριών.

 

Ανάλυση κινδύνων

 

8. Ο ελεγκτής υποβάλλει σε αξιολόγηση όλα τα μέσα βάσει των οποίων τα καύσιμα τίθενται σε ανάλωση από τη ρυθμιζόμενη οντότητα, όσον αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων σχετικά με τις συνολικές εκπομπές της ρυθμιζόμενης οντότητας.

 

9. Βάσει της ανάλυσης αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς οποιοδήποτε στοιχείο με υψηλό κίνδυνο σφάλματος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλματα κατά τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών. Στην ανάλυση περιλαμβάνονται ιδιαίτερα οι υπολογισμοί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του επιπέδου των εκπομπών από μεμονωμένες πηγές εκπομπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα στοιχεία που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλματος και στις προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

 

10. Ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη όλες τις αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζει η ρυθμιζόμενη οντότητα για να ελαχιστοποιεί τον βαθμό αβεβαιότητας.

 

Έκθεση

 

11. Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτελεσθείσα εργασία. Δήλωση ότι η βάσει του 30 έκθεση είναι ικανοποιητική μπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώμη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούμενες συνολικές εκπομπές.

 

Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας του ελεγκτή

 

12. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τη ρυθμιζόμενη οντότητα, να εκτελεί το έργο του με ορθό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος:

 

α) τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 30·

 

β) τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες· και

 

γ) την παραγωγή όλων των πληροφοριών που αφορούν όλα τα μέσα βάσει των οποίων τα καύσιμα τίθενται σε ανάλωση από τη ρυθμιζόμενη οντότητα, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή, τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την υποβολή εκθέσεων για τα δεδομένα.»

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο