06 – Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου

Παραρτήματος VIΙα με το ακόλουθο κείμενο:

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα

 

Δραστηριότητα: Αέρια του θερμοκηπίου
Θέση σε ανάλωση καυσίμων που χρησιμοποιούνται για καύση στα κτίρια, τις οδικές μεταφορές και σε πρόσθετους τομείς. Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται:

 

α) η θέση σε ανάλωση καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για καύση στις δραστηριότητες μεταφοράς αερίων θερμοκηπίου για αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς όπως ορίζεται στον πίνακα (εικοστή έβδομη γραμμή του εν λόγω παραρτήματος) ή εάν χρησιμοποιούνται για καύση σε εγκαταστάσεις που εξαιρούνται δυνάμει του άρθρου 40·

 

β) η θέση σε ανάλωση καυσίμων για τα οποία ο συντελεστής εκπομπών είναι μηδέν·

 

γ) η θέση σε ανάλωση επικίνδυνων ή αστικών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα.

 

Οι τομείς των κτιρίων και των οδικών μεταφορών αντιστοιχούν στις ακόλουθες πηγές εκπομπών που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC από το 2006 για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις των εν λόγω ορισμών ως εξής:

 

α) Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A1α ii) και σταθμοί παραγωγής θερμότητας (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A1α iii), στον βαθμό που παράγουν θερμότητα για τις κατηγορίες των στοιχείων γ) και δ) της παρούσας παραγράφου, είτε απευθείας είτε μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης·

 

β) Οδικές μεταφορές (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A3β), εξαιρουμένης της χρήσης γεωργικών οχημάτων σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους·

 

γ) Εμπορικά κτίρια / Ιδρύματα (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A4α)·

 

δ) Κατοικίες (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A4β).

 

Οι πρόσθετοι τομείς αντιστοιχούν στις ακόλουθες πηγές εκπομπών, οι οποίες ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC από το 2006 για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου:

 

α) Βιομηχανίες ενέργειας (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A1), εξαιρουμένων των κατηγοριών που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος·

 

β) Μεταποιητικές βιομηχανίες και κατασκευές (κωδικός κατηγορίας πηγών 1A2).

 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

 

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο