05 – Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Ο πίνακας του Παραρτήματος II του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

1) η πρώτη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

Από την 1 Ιανουαρίου 2024, καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW, για τους σκοπούς των άρθρων 30 και 31.

Διοξείδιο του άνθρακα

 

1)    η δεύτερη σειρά αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Διύλιση πετρελαίου όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW Διοξείδιο του άνθρακα

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο