08 – Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου Μέρους Γ με το ακόλουθο κείμενο:

 

«Μέρος Γ

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα

 

Παρακολούθηση των εκπομπών

 

Οι εκπομπές παρακολουθούνται με υπολογισμό.

 

Υπολογισμός

 

Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

 

Καύσιμα που τίθενται σε ανάλωση × συντελεστής εκπομπών

 

Τα καύσιμα που τίθενται σε ανάλωση περιλαμβάνουν την ποσότητα καυσίμου που τίθεται σε ανάλωση από τη ρυθμιζόμενη οντότητα.

 

Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC συντελεστές εκπομπών που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 για τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου ή σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, εκτός εάν υπάρχουν ορθότεροι, ειδικοί για συγκεκριμένα καύσιμα συντελεστές εκπομπών, οι οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια που χρησιμοποιούν αποδεκτές αναλυτικές μεθόδους.

 

Πραγματοποιείται χωριστός υπολογισμός για κάθε ρυθμιζόμενη οντότητα και κάθε είδος καυσίμου.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

 

Κάθε ρυθμιζόμενη οντότητα περιλαμβάνει στην έκθεσή της τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Α. Στοιχεία ταυτότητας της ρυθμιζόμενης οντότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 

—   η επωνυμία της ρυθμιζόμενης οντότητας·

—   η διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού τομέα και της χώρας·

—   το είδος των καυσίμων που θέτει σε ανάλωση και οι δραστηριότητές της μέσω των οποίων θέτει τα καύσιμα σε ανάλωση, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας·

—   διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αρμόδιου επικοινωνίας· και

—   το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της ρυθμιζόμενης οντότητας και της τυχόν μητρικής επιχείρησης.

 

Β. Για κάθε είδος καυσίμου που τίθεται σε ανάλωση και χρησιμοποιείται για καύση στους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙα, για το οποίο υπολογίζονται εκπομπές:

 

—   ποσότητα καυσίμου που τίθεται σε ανάλωση·

—   συντελεστές εκπομπών·

—   συνολικές εκπομπές·

—   τελικές χρήσεις του καυσίμου που τίθεται σε ανάλωση· και

—   αβεβαιότητα.

 

Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης με τυχόν υφιστάμενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.»

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο