03 – Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου Μέρους IVα με το ακόλουθο κείμενο:

 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 

«40Β. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

 

(1)  Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις εκπομπές, στις άδειες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην έκδοση και παράδοση δικαιωμάτων, στην παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση όσον αφορά τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα. Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε εκπομπές που καλύπτονται από τα Μέρη ΙΙ και ΙΙΙ.

 

40Γ. Άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

 

(1) Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 καμία ρυθμιζόμενη οντότητα δεν ασκεί τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα, εκτός αν η εν λόγω ρυθμιζόμενη οντότητα κατέχει άδεια που έχει εκδοθεί από Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

 

(2)   Κάθε αίτηση της ρυθμιζόμενης οντότητας προς την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου για άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο του παρόντος Μέρους περιλαμβάνει, τουλάχιστον, περιγραφή:

 

(α) της ρυθμιζόμενης οντότητας·

 

(β) του είδους των καυσίμων που θέτει σε ανάλωση και τα οποία χρησιμοποιούνται για καύση στους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙα, καθώς και των μέσων με τα οποία θέτει τα εν λόγω καύσιμα σε ανάλωση·

 

(γ) της τελικής χρήσης ή των τελικών χρήσεων των καυσίμων που τίθενται σε ανάλωση για τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα·

 

(δ) των σχεδιαζόμενων μέτρων για την παρακολούθηση των εκπομπών και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 και στο άρθρο 40Ζ·

 

(ε) μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του παρόντος εδαφίου.

 

(3)  Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου με την οποία επιτρέπει στη ρυθμιζόμενη οντότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα, εφόσον κρίνει ότι η οντότητα είναι σε θέση να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στις ποσότητες καυσίμων που τίθενται σε ανάλωση σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙα.

 

(4) Οι άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου περιέχουν, τουλάχιστον, τα εξής:

 

(α) επωνυμία και διεύθυνση της ρυθμιζόμενης οντότητας·

 

(β) περιγραφή των μέσων με τα οποία η ρυθμιζόμενη οντότητα θέτει σε ανάλωση τα καύσιμα στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(γ) κατάλογο των καυσίμων τα οποία η ρυθμιζόμενη οντότητα θέτει σε ανάλωση στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(δ) σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30·

 

(ε) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30·

 

(στ) υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του παρόντος Μέρους, τα οποία ισούνται με τις συνολικές εκπομπές κάθε ημερολογιακού έτους, όπως επαληθεύονται σύμφωνα με το άρθρο 31 έως την προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 40ΣΤ εδάφιο (2).

 

(5)  Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέπει στις ρυθμιζόμενες οντότητες να επικαιροποιούν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να τροποποιούν την άδεια. Οι ρυθμιζόμενες οντότητες υποβάλλουν τα επικαιροποιημένα σχέδια παρακολούθησης στην Αρμόδια Αρχή προς έγκριση.

 

(6)   Η ρυθμιζόμενη οντότητα ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή στη φύση της δραστηριότητάς της ή στα καύσιμα τα οποία θέτει σε ανάλωση, η οποία μπορεί να απαιτεί επικαιροποίηση της άδειας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κατά περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή επικαιροποιεί την άδεια σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα της ρυθμιζόμενης οντότητας που καλύπτεται από το παρόν Μέρος, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί η επωνυμία και η διεύθυνση της νέας ρυθμιζόμενης οντότητας.

 

40Δ. Ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

(1)  Η ποσότητα δικαιωμάτων που εκδίδονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του παρόντος Μέρους κάθε έτος από το 2027 μειώνεται γραμμικά αρχής γενομένης από το 2024. Η τιμή για το 2024 ορίζεται ίση με τα όρια εκπομπών του 2024, υπολογιζόμενα με βάση τις εκπομπές αναφοράς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους τομείς που καλύπτονται από το παρόν Μέρος, με εφαρμογή της πορείας γραμμικής μείωσης για όλες τις εκπομπές εντός του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Η ποσότητα μειώνεται κάθε έτος μετά το 2024 κατά γραμμικό συντελεστή μείωσης ίσο με 5,10 %.

 

(2) Η ποσότητα των δικαιωμάτων που εκδίδονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του παρόντος Μέρους κάθε έτος από το 2028 μειώνεται γραμμικά ξεκινώντας από το 2025 με βάση τις μέσες εκπομπές που δηλώνονται δυνάμει του παρόντος Μέρους για τα έτη 2024 έως 2026. Η ποσότητα δικαιωμάτων μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή μείωσης ίσο με 5,38 %, εκτός αν ισχύουν οι όροι που ορίζονται στη παράγραφο (1) του Παραρτήματος VIΙβ, οπότε η ποσότητα μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή μείωσης προσαρμοσμένο σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη παράγραφο (2) του Παραρτήματος VΙΙβ.

 

(3) Η ποσότητα δικαιωμάτων που εκχωρούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του παρόντος Μέρους προσαρμόζεται για κάθε έτος από το 2028, προκειμένου να αντισταθμιστεί η ποσότητα δικαιωμάτων που παραδόθηκαν σε περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση των εκπομπών ή όταν τα δικαιώματα έχουν παραδοθεί για εκπομπές που δεν καλύπτονται από το παρόν Μέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40Ζ εδάφιο (5). Η προσαρμογή αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων που καλύπτονται από το παρόν Μέρος, τα οποία αντισταθμίστηκαν κατά το οικείο έτος υποβολής εκθέσεων δυνάμει των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στη  παράγραφο (β) εδάφιο (5) του άρθρου 40Ζ.

 

(4)(α)  Η Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 40Ι, επεκτείνει μονομερώς τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα σε τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα διασφαλίζει ότι οι εν λόγω ρυθμιζόμενες οντότητες υποβάλλουν στη σχετική Αρμόδια Αρχή, έως τις 30 Απριλίου του οικείου έτους, δεόντως τεκμηριωμένη έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 40Ζ.

 

(β) Εάν τα υποβληθέντα στοιχεία είναι δεόντως τεκμηριωμένα, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του οικείου έτους. Η ποσότητα των δικαιωμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις δεόντως τεκμηριωμένες υποβληθείσες από τις ρυθμιζόμενες αρχές εκθέσεις.

 

40Ε. Εκπλειστηριασμός δικαιωμάτων για τη δραστηριότητα του Παρατήματος VIΙα

 

(1)  Από το 2027 τα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος θα τίθενται σε πλειστηριασμό, εκτός αν τοποθετηθούν στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814. Τα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος τίθενται σε πλειστηριασμό χωριστά από τα δικαιώματα που καλύπτονται από τα Μέρη II και ΙΙΙ.

 

(2) (α) Ο εκπλειστηριασμός των δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Μέρους ξεκινά το 2027 με ποσότητα που αντιστοιχεί στο 130 % των ποσοτήτων πλειστηριασμού για το 2027 που καθορίστηκαν με βάση την ποσότητα δικαιωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εν λόγω έτος και τα αντίστοιχα μερίδια και ποσότητες πλειστηριασμού σύμφωνα με τα εδάφια (3) ως (6) του παρόντος άρθρου. Το επιπλέον 30 % των ποσοτήτων που θα τεθούν σε πλειστηριασμό χρησιμοποιείται μόνο για την παράδοση δικαιωμάτων σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 40ΣΤ και μπορούν να τεθούν σε πλειστηριασμό έως τις 31 Μαΐου 2028. Το επιπλέον 30 % αφαιρείται από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό για την περίοδο από το 2029 έως το 2031. Οι όροι για τους πλειστηριασμούς που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο τίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου και το εδάφιο (5) του άρθρου 21.

 

(β) Το 2027, 600 εκατομμύρια δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος δημιουργούνται ως τηρούμενα αποθεματικά του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1α παράγραφος 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

 

(3) 150 εκατομμύρια δικαιώματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Μέρους τίθενται σε πλειστηριασμό και όλα τα έσοδα από τους εν λόγω πλειστηριασμούς διατίθενται για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που θεσπίζεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955 ως το 2032.

 

(4)(α) Από την εναπομένουσα ποσότητα δικαιωμάτων και προκειμένου να παραχθεί, μαζί με τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 10α παράγραφος 8β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μέγιστο ποσό 65 000 000 000 EUR, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι πρόσθετη ποσότητα δικαιωμάτων που καλύπτονται από το παρόν Μέρος τίθεται σε πλειστηριασμό και τα έσοδα από τους εν λόγω πλειστηριασμούς διατίθενται για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/955 έως το 2032.

 

(β) Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και στην παρούσα παράγραφο συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος (5) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

 

(γ)  Το ετήσιο ποσό που διατίθεται στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το εδάφιο (3)  του παρόντος άρθρου και την παρούσα παράγραφο δεν υπερβαίνει:

 

i.          τα 4 000 000 000  EUR για το 2026·

ii.         τα 10 900 000 000  EUR για το 2027·

iii.        τα 10 500 000 000  EUR για το 2028·

iv.        τα 10 300 000 000  EUR για το 2029·

v.         τα 10 100 000 000  EUR για το 2030·

vi.        τα 9 800 000 000  EUR για το 2031·

vii.       τα 9 400 000 000  EUR για το 2032.

 

(ε)  Όταν το σύστημα εμπορίας εκπομπών που θεσπίζεται σύμφωνα με το παρόν Μέρος αναβάλλεται έως το 2028 σύμφωνα με το άρθρο 30ια της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το μέγιστο ποσό που πρέπει να διατεθεί στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα σύμφωνα με τη παράγραφο (α) εδάφιο (4) ανέρχεται σε 54 600 000 000  EUR. Στην περίπτωση αυτή, τα ετήσια ποσά που διατίθενται στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα δεν υπερβαίνουν σωρευτικά για τα έτη 2026 και 2027 τα 4 000 000 000  EUR και, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2028 έως την 31η Δεκεμβρίου 2032, το σχετικό ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει:

 

i.          τα 11 400 000 000  EUR για το 2028·

ii.         τα 10 300 000 000  EUR για το 2029·

iii.        τα 10 100 000 000  EUR για το 2030·

iv.        τα 9 800 000 000  EUR για το 2031·

v.         τα 9 000 000 000  EUR για το 2032.

 

(στ) Όταν τα έσοδα από τον πλειστηριασμό που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως ίδιος πόρος σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, το άρθρο 10α παράγραφος 8β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζονται.

 

(5)  Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που καλύπτονται από το παρόν Μέρος, μετά την αφαίρεση των ποσοτήτων που ορίζονται στα εδάφια (3) και (4) του παρόντος άρθρου, τίθεται σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη και κατανέμεται μεταξύ τους σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των εκπομπών αναφοράς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 για τις κατηγορίες πηγών εκπομπών που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) εδάφιο (1) του Παρατήματος VIΙα του παρόντος Νόμου για τον μέσο όρο της περιόδου από το 2016 έως το 2018 της Δημοκρατίας, όπως αναθεωρήθηκε διεξοδικά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

 

(6)(α) Η Δημοκρατία καθορίζει τη χρήση των εσόδων τα οποία προέρχονται από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, εκτός από την περίπτωση των εσόδων που αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου ή των εσόδων που καθορίζονται ως ίδιοι πόροι σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η  Δημοκρατία χρησιμοποιεί τα έσοδά της ή το χρηματικό της ισοδύναμο για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (4) άρθρο 21  του παρόντος Νόμου, δίνοντας προτεραιότητα σε δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών πτυχών της εμπορίας εκπομπών δυνάμει του παρόντος Μέρους, ή για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 

i. μέτρα που έχουν σκοπό να συμβάλουν στην απαλλαγή της θέρμανσης ή ψύξης των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές ή στη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συναφών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 11 και τα άρθρα 12 και 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, καθώς και μέτρα για την παροχή οικονομικής στήριξης για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις·

 

ii.  μέτρα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών ή στην παροχή οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη πλήρως διαλειτουργικών υποδομών ανεφοδιασμού καυσίμων και επαναφόρτισης οχημάτων μηδενικών εκπομπών, ή μέτρα για την προώθηση της μετάβασης σε δημόσιες μεταφορές και τη βελτίωση της πολυτροπικότητας ή για την παροχή οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών πτυχών που αφορούν τους χρήστες μέσων μεταφοράς με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα·

 

iii. να χρηματοδοτήσουν το κοινωνικό τους σχέδιο για το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955·

 

iv. για την παροχή χρηματικής αποζημίωσης στους τελικούς καταναλωτές καυσίμων σε περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση των εκπομπών ή όταν έχουν παραδοθεί δικαιώματα για εκπομπές που δεν καλύπτονται από το παρόν Μέρος, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (5) άρθρο 40Ζ.

 

(β) Θεωρείται ότι η Δημοκρατία έχει τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, εάν έχει θεσπίσει και εφαρμόσει πολιτικές φορολογικής ή οικονομικής στήριξης ή κανονιστικές πολιτικές, που αξιοποιούν την οικονομική υποστήριξη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, και έχουν αξία ίση με τα αναφερόμενα στην εν λόγω παράγραφο έσοδα που προκύπτουν από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων στον οποίο αναφέρεται το παρόν Μέρος.

 

(γ)  Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εσόδων και τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρόν εδάφιο, συμπεριλαμβάνοντας τις πληροφορίες αυτές στις εκθέσεις που υποβάλλουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

 

(7) Το άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγία 2003/87/ΕΚ εφαρμόζεται για τα δικαιώματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Μέρους.

 

40ΣΤ. Μεταβίβαση, παράδοση και ακύρωση δικαιωμάτων

 

(1) Το άρθρο 28 εφαρμόζεται στις εκπομπές, στις ρυθμιζόμενες οντότητες και στα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος, εκτός από τα εδάφια 4, 5 και 6. Για τον σκοπό αυτό:

 

α) κάθε αναφορά σε εκπομπές νοείται ως αναφορά στις εκπομπές που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

β) κάθε αναφορά σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων νοείται ως αναφορά στις ρυθμιζόμενες οντότητες που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

γ) κάθε αναφορά σε δικαιώματα νοείται ως αναφορά στα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος.

 

(2)   Από την 1η Ιανουαρίου 2028 η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους η ρυθμιζόμενη οντότητα παραδίδει ένα ποσό δικαιωμάτων που καλύπτονται από το παρόν Μέρος η οποία είναι ίση με τις συνολικές εκπομπές των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που αντιστοιχούν στην ποσότητα καυσίμων που τέθηκαν σε ανάλωση σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως επαληθεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 40Ζ, και ότι ακολούθως τα εν λόγω δικαιώματα ακυρώνονται.

 

(3)(α)   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, κατά παρέκκλιση από τα εδάφια  (1) και (2) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που μια ρυθμιζόμενη οντότητα εγκατεστημένη στην Δημοκρατία υπόκειται σε εθνικό φόρο άνθρακα ο οποίος ισχύει για τα έτη 2027 έως 2030 και καλύπτει τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα, η Αρμόδια Αρχή  δύναται να απαλλάξει την εν λόγω ρυθμιζόμενη οντότητα από την υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων βάσει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου για το δεδομένο έτος αναφοράς, εφόσον:

 

i.  η  Δημοκρατία κοινοποιεί στην Επιτροπή τον εν λόγω εθνικό της φόρο άνθρακα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και η εθνική νομοθεσία για τον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται για τα έτη 2027 έως 2030 έχει, ως την ημερομηνία αυτή, τεθεί σε ισχύ· η Δημοκρατία γνωστοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή στον εθνικό φόρο άνθρακα·

 

ii.  για το έτος αναφοράς, ο εθνικός φόρος άνθρακα της Δημοκρατίας που πράγματι καταβλήθηκε από την εν λόγω ρυθμιζόμενη οντότητα είναι υψηλότερος από τη μέση τιμή εκκαθάρισης πλειστηριασμού του συστήματος εμπορίας εκπομπών που ορίζεται βάσει του παρόντος Μέρους·

 

iii. η ρυθμιζόμενη οντότητα συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 40Γ σχετικά με τις άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και του άρθρου 40Ζ σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών·

 

iv. η Δημοκρατία γνωστοποιεί στην Επιτροπή την εφαρμογή μιας τέτοιας απαλλαγής και την αντίστοιχη ποσότητα των δικαιωμάτων που θα ακυρωθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο (vii) παράγραφος (α) εδάφιο (3) και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο 5 άρθρο 21, έως τις 31 Μαΐου του έτους που έπεται του έτους αναφοράς·

 

v. η Δημοκρατία δεν θέτει σε πλειστηριασμό την ποσότητα δικαιωμάτων που αναφέρεται στο εδάφιο (5) άρθρο 40E για ένα συγκεκριμένο έτος αναφοράς έως ότου καθοριστεί η ποσότητα των προς ακύρωση δικαιωμάτων δυνάμει της παράγραφου (α) εδάφιο (3) σύμφωνα με την υποπαράγραφο (vii) παράγραφος (α) εδάφιο (3) · η Δημοκρατία δεν θέτει σε πλειστηριασμό καμία από τις πρόσθετες ποσότητες δικαιωμάτων σύμφωνα με το εδάφιο (2) άρθρο 40Ε·

 

vi. η Δημοκρατία ακυρώνει ποσότητα δικαιωμάτων από τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία για το έτος αναφοράς, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (5) άρθρο 40Ε , που είναι ίση με τις εξακριβωμένες εκπομπές της εν λόγω ρυθμιζόμενης οντότητας βάσει του παρόντος Μέρους, για το έτος αναφοράς· εάν η ποσότητα δικαιωμάτων που απομένει να τεθεί σε πλειστηριασμό κατά το έτος αναφοράς κατόπιν εφαρμογής της υποπαραγράφου (vi) παράγραφος (α) εδάφιο (3) υπολείπεται της ποσότητας δικαιωμάτων που θα ακυρωθεί βάσει της παραγράφου (α) εδάφιο (3), η Δημοκρατία διασφαλίζει την ακύρωση της ποσότητας δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στη διαφορά έως το τέλος του έτους μετά το έτος αναφοράς· και

 

vii. η Δημοκρατία δεσμεύεται, κατά την πρώτη γνωστοποίηση σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) εδάφιο (3), να χρησιμοποιήσει, για ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που παρατίθενται ή αναφέρονται στη παράγραφο (α) εδάφιο (6) άρθρο 40Ε, ποσό ισοδύναμο με τα έσοδα στα οποία θα εφαρμοζόταν στη παράγραφο (α) εδάφιο (6) άρθρο 40Ε ελλείψει της παρούσας παρέκκλισης. Εφαρμόζεται την υποπαράγραφο (iii) παράγραφος (α) εδάφιο (6) άρθρο 40Ε και η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει αυτού είναι σύμφωνες με την αναληφθείσα δέσμευση του παρόντος στοιχείου.

 

(β) Η ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να ακυρωθούν δυνάμει της υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (α) εδάφιο (3) δεν επηρεάζει τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40Ε εδάφιο (4) του παρόντος Νόμου ή, εάν έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου από τα έσοδα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 40Ε του παρόντος Νόμου.

 

(4)   Τα νοσοκομεία που δεν καλύπτονται από το Μέρος ΙΙΙ μπορούν να λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση για το κόστος που μετακυλίεται σε αυτά λόγω της παράδοσης δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Μέρους. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του παρόντος Μέρους που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διπλής προσμέτρησης.

 

«40Ζ. Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, επαλήθευση των εκπομπών και διαπίστευση

 

(1)Τα άρθρα 30 και 31 εφαρμόζονται στις εκπομπές, στις ρυθμιζόμενες οντότητες και στα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος.

 

Για τον σκοπό αυτό:

 

(α) κάθε αναφορά σε εκπομπές νοείται ως αναφορά στις εκπομπές που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(β) κάθε αναφορά σε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙ νοείται ως αναφορά στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα·

 

(γ) κάθε αναφορά σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων νοείται ως αναφορά στις ρυθμιζόμενες οντότητες που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(δ) κάθε αναφορά σε δικαιώματα νοείται ως αναφορά στα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(ε) η αναφορά στην ημερομηνία του άρθρου 31 νοείται ως αναφορά στις 30 Απριλίου.

 

(2) Κάθε ρυθμιζόμενη οντότητα:

 

(α) παρακολουθεί, για κάθε ημερολογιακό έτος από το 2025, τις εκπομπές που αντιστοιχούν στις ποσότητες καυσίμων που τίθενται σε ανάλωση σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙα·

 

(β) υποβάλλει έκθεση για τις εν λόγω εκπομπές στην Αρμόδια Αρχή το επόμενο έτος, αρχής γενομένης από το 2026, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30.

 

(3) Από την 1η Ιανουαρίου 2028, η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους έως το 2030, κάθε ρυθμιζόμενη οντότητα υποβάλλει έκθεση σχετικά με το μέσο μερίδιο του κόστους που σχετίζεται με την παράδοση δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Μέρους το οποίο μετακυλίεται στους καταναλωτές για το προηγούμενο έτος.

 

(4) Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι κάθε ρυθμιζόμενη οντότητα η οποία κατέχει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 40Γ την 1η Ιανουαρίου 2025 υποβάλλει ως τις 30 Απριλίου 2025 αναφορά για τις ιστορικές εκπομπές της για το έτος 2024.

 

(5) (α) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι ρυθμιζόμενες οντότητες είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να τεκμηριώνουν με αξιοπιστία και ακρίβεια ανά είδος καυσίμου τις ακριβείς ποσότητες καυσίμου που τίθενται σε ανάλωση και οι οποίες χρησιμοποιούνται για καύση στους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙα, καθώς και την τελική χρήση των καυσίμων που θέτουν σε ανάλωση οι ρυθμιζόμενες οντότητες.

 

(β) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου διπλής προσμέτρησης των εκπομπών που καλύπτονται από το παρόν Μέρος και των εκπομπών των Μερών ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και του κινδύνου παράδοσης δικαιωμάτων για εκπομπές που δεν καλύπτονται από το παρόν Μέρος.

 

(6)  Οι αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές που καλύπτονται από το παρόν Μέρος καθορίζονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος IV.

 

(7) Τα κριτήρια για την επαλήθευση των εκπομπών που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο καθορίζονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος V.

 

(8) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέψει απλουστευμένα μέτρα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης για τις ρυθμιζόμενες οντότητες των οποίων οι ετήσιες εκπομπές που αντιστοιχούν στις ποσότητες καυσίμων που τίθενται σε ανάλωση είναι λιγότερες από 1 000 τόνους ισοδύναμου CO2, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/Ε.

 

40Η. Διαχείριση

 

(1) Τα άρθρα 31, 45, 48, παράγραφος (α) εδάφιο (1) άρθρο 47, εδάφιο (2) άρθρο 47 και τα άρθρα 33, και 36 εφαρμόζονται στις εκπομπές, στις ρυθμιζόμενες οντότητες και στα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος. Για τον σκοπό αυτό:

 

(α) κάθε αναφορά σε εκπομπές νοείται ως αναφορά στις εκπομπές που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(β) κάθε αναφορά σε φορέα εκμετάλλευσης νοείται ως αναφορά στις ρυθμιζόμενες οντότητες που καλύπτονται από το παρόν Μέρος·

 

(γ) κάθε αναφορά σε δικαιώματα νοείται ως αναφορά στα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος.

 

40Θ. Μέτρα σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης της τιμής

 

(1) (α)  Όταν, για περισσότερους από τρεις διαδοχικούς μήνες, η μέση τιμή δικαιώματος στους πλειστηριασμούς που διενεργούνται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (5) άρθρου 21 του παρόντος Νόμου είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της μέσης τιμής δικαιώματος κατά τους έξι προηγούμενους διαδοχικούς μήνες στους πλειστηριασμούς για τα δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος, απελευθερώνονται 50 εκατομμύρια δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1α παράγραφος 7 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

 

(β)  Για τα έτη 2027 και 2028, ο όρος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πληρούται, όταν για περισσότερους από τρεις διαδοχικούς μήνες η μέση τιμή δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη κατά 1,5 φορές από τη μέση τιμή δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς των έξι προηγούμενων διαδοχικών μηνών.

 

(2)(α)  Όταν η μέση τιμή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπερβαίνει την τιμή των 45 EUR για περίοδο δύο διαδοχικών μηνών, 20 εκατομμύρια δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο απελευθερώνονται από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1α παράγραφος 7 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814. Εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή με βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή του 2020. Τα δικαιώματα απελευθερώνονται από το μηχανισμό που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

 

(3) Όταν η μέση τιμή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου είναι υπερτριπλάσια της μέσης τιμής των δικαιωμάτων κατά τους έξι προηγούμενους διαδοχικούς μήνες, 150 εκατομμύρια δικαιώματα που καλύπτονται από το παρόν Μέρος απελευθερώνονται από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1α παράγραφος 7 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

 

(4)   Όταν ο όρος που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πληρούται την ίδια ημέρα με την προϋπόθεση που αναφέρεται στα εδάφια (1) ή (3), τα πρόσθετα δικαιώματα απελευθερώνονται μόνο σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή (3).

 

(5)  Όταν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) ή (3) και έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση δικαιωμάτων, τα πρόσθετα δικαιώματα δεν απελευθερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο νωρίτερα από 12 μήνες μετά.

 

(6)   Εάν, εντός του δεύτερου μισού της περιόδου των 12 μηνών που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, πληρούται και πάλι η προϋπόθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του μέτρου και μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστική πράξη ότι δεν θα εφαρμόζεται το εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22α παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

 

(7)   Όταν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) ή (3) και δεν εφαρμόζεται το εδάφιο (5), η Επιτροπή δημοσιεύει αμέσως ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία εκπληρώθηκε ο εν λόγω όρος ή όροι.

 

(8)   Τα κράτη μέλη που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής σχεδίου διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις επιπτώσεις μιας απελευθέρωσης πρόσθετων δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής πρόσθετων μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

 

40Ι. Διαδικασίες για μονομερή επέκταση της δραστηριότητας του Παραρτήματος VIΙα σε άλλους τομείς που δεν υπόκεινται στα Μέρη II και ΙΙΙ.

 

(1)  Από το 2027, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα σε τομείς που δεν παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα και να εφαρμόζουν έτσι την εμπορία εκπομπών σύμφωνα με το παρόν Μέρος στους εν λόγω τομείς, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του συστήματος εμπορίας εκπομπών που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος Μέρους και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η επέκταση της δραστηριότητας που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα εγκρίνεται από την Επιτροπή.

 

(2) Τυχόν οικονομικά μέτρα κρατών μελών υπέρ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς και υποτομείς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές των καυσίμων λόγω της μονομερούς επέκτασης, είναι σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

 

(3)   Πρόσθετα δικαιώματα που εκδίδονται δυνάμει άδειας σύμφωνα με το παρόν εδάφιο τίθενται σε πλειστηριασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 40Δ. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 εδάφια (1) έως (6), τα κράτη μέλη που έχουν μονομερώς επεκτείνει τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με το παρόν εδάφιο καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από τον εκπλειστηριασμό των εν λόγω πρόσθετων δικαιωμάτων.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο