07 – Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου Παραρτήματος VIΙβ με το ακόλουθο κείμενο:

 

«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2)  ΑΡΘΡΟ 40Δ

 

1. Αν οι μέσες εκπομπές που δηλώνονται δυνάμει του Μέρους IVα για τα έτη 2024 έως 2026 είναι υψηλότερες κατά ποσοστό άνω του 2 % σε σχέση με την τιμή της ποσότητας του 2025 που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) άρθρο 40Δ, και αν οι εν λόγω διαφορές δεν οφείλονται σε διαφορά μικρότερη του 5 % μεταξύ των εκπομπών που δηλώνονται δυνάμει του Μέρους IVα και των δεδομένων απογραφής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2025 από τις κατηγορίες πηγών της UNFCCC για τους τομείς που καλύπτονται από το Μέρος IVα, ο γραμμικός συντελεστής μείωσης υπολογίζεται με προσαρμογή του γραμμικού συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) άρθρο 40Δ.

 

2. Ο προσαρμοσμένος γραμμικός συντελεστής μείωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 προσδιορίζεται ως εξής:

 

LRFadj = 100 % * [MRV[2024-2026] — (ESR[2024] – 6 * LRF[2024]* ESR[2024])]/ (5 * MRV[2024-2026]), όπου,

 

LRFadj είναι ο προσαρμοσμένος γραμμικός συντελεστής μείωσης·

 

MRV[2024-2026] είναι η μέση τιμή των εξακριβωμένων εκπομπών βάσει του Μέρος IVα για τα έτη 2024 έως 2026·

 

ESR[2024] είναι η τιμή των εκπομπών του 2024 όπως ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) άρθρο 40Δ για τους τομείς που καλύπτονται από το κεφάλαιο IVα·

 

LRF[2024] είναι ο γραμμικός συντελεστής μείωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) άρθρο 40Δ.

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Τροποποίηση του του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
03 - Προσθήκη του νέου Μέρους IVα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του εδαφίου (3) του Παραρτήματος II του βασικού νόμου.
05 - Τροποποίηση του πίνακα του Παραρτήματος II του βασικού νόμου
06 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ IVα» του βασικού νόμου.
07 - Προσθήκη νέου Παραρτήματος VIΙβ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ (2) ΑΡΘΡΟ 40Δ» του βασικού νόμου
08 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙV «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου
09 - Προσθήκη του Μέρους Γ του Παραρτήματος V «Επαλήθευση των εκπομπών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα VIΙα» του βασικού νόμου

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο