19 – Έκδοση Διαταγμάτων

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

19.–(1) Ο Υπουργός, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προβλέπει για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) καθορισμό των απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια στα σημεία και τους σταθμούς ανεφοδιασμού,

(β) καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των σημείων και σταθμών ανεφοδιασμού,

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών, για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει κατάλληλα μέτρα για την προώθηση και ανάπτυξη των υποδομών επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού και χώρους αναπτύξεων που θα πρέπει να διαθέτουν/εφοδιαστούν/επιτρέψουν την εγκατάσταση με σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού.

(3) Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι οι τιμές που χρεώνονται από τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού είναι εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο