16 – Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

16. Οι κρατικές υπηρεσίες, οι ανεξάρτητες αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιδρύματα, οι φορείς, οι οργανώσεις και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα, υποβάλουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, αν ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, δεδομένα και πληροφορίες όπως αυτές παρατίθενται στο άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και στο Παράρτημα Ι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και απαιτούνται για την ετοιμασία της έκθεσης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο