18 – Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

18. –(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία, σε περίπτωση που διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο και να ελέγχει ή επιθεωρεί έγγραφα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή χώρο που σχετίζεται µε αυτές.
(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, πριν προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία ή άλλη πράξη δυνάμει των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, θα επιδίδει ειδοποίηση στο πρόσωπο που κατά την κρίση της, προβαίνει σε παράβαση, µε την οποία θα επισημαίνεται η παράβαση και θα καλείται το πρόσωπο αυτό να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.
(3) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και του παρόντος Νόμου ή άλλων νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δύναται, αφού τηρήσει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό χωρίς να επέλθει συμμόρφωση, να αναστείλει την λειτουργία των εν λόγω υποδομών, μέχρι να τηρηθούν από το εν λόγω πρόσωπο, οι καθορισμένες υποχρεώσεις.

Νοείται ότι, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αφαιρέσει οριστικά από τα αρχεία της οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σημείο επαναφόρτισης ή σημείο ανεφοδιασμού, στην περίπτωση όπου διαπιστώσει ότι:
(α) Επανειλημμένα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ή
(β) Στην περίπτωση τερματισμού των δραστηριοτήτων λειτουργείας τους.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο