04 – Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

4.–(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση του Υπουργού και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και, Βιομηχανίας και Τουρισμού, θεσπίζει Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμωνκαι την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. στον τομέα των μεταφορών και των σχετικών υποδομών.

(2) Ο Υπουργός και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και, Βιομηχανίας επικουρούνται απόεί Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή η οποία ετοιμάζει και αναθεωρεί το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής όπως επίσης και την Εθνική υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή και αποτελείται από εκπροσώπους:

(α) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Προέδρου της επιτροπής∙

(β) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων∙

(γ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και, Βιομηχανίας∙

(δ) του Υπουργείου Οικονομικών∙

(ε) του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος∙

(στ) του Υπουργείου Εσωτερικών·.

(ζ) της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου·

(η) της Αρχής Λιμένων Κύπρου·

(θ) του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

(3) Η Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή, ανάλογα με τα θέματα που θα καλείται να μελετήσει, δύναται να συστήσει ομάδες εργασίας, να καθορίζει τους όρους εντολής τους και να προσκαλεί να συμμετέχουν σε αυτές πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ανεξάρτητων αρχών, ή/και εκπροσώπων ημικρατικών οργανισμών, τα οποία δεν είναι μέλη της και τα οποία κρίνει ότι μπορούν να υποβοηθήσουν το έργο της, λόγω της αρμοδιότητας, εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο