07 – Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

7.- (1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

(2) Ο Υπουργός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής.

(3) Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και τις εκάστοτε σχετικές τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις αυτού και εφόσον κριθεί απαραίτητο, αναλύεται το επίπεδο υλοποίησης των εθνικών σκοπών και στόχων που αναφέρονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο