15 – Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

15.–(1) Για τη συστηματική καταγραφή των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων εξαιρουμένων των υποδομών ηλεκτρικής επαναφόρτισης, παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης) και διαχειριστών σημείων ανεφοδιασμού που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, τη βέλτιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (εξαιρουμένων των οχημάτων που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο την ηλεκτρική ενέργεια) και την υποστήριξη της ανάπτυξης των υποδομών, τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ) στην Αρμόδια Αρχή η οποία ορίζεται ως «Οργανισμός Καταχώρισης Κωδικών Ταυτοποίησης (ΟΚΚΤ)» και η οποία, εκδίδει και διαχειρίζεται μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης με τους οποίους ταυτοποιούνται παρόχοι υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης) και διαχειριστών σημείων ανεφοδιασμού και τα σημεία ανεφοδιασμού που καταχωρούνται στο ΜΥΕΚ.

(2) Ουδείς δύναται να παρέχει υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης) και διαχειριστών σημείων ανεφοδιασμού και κανένα σημείο ανεφοδιασμού δεν τίθεται σε κανονική λειτουργία αν προηγουμένως δεν έχει καταχωρηθεί από τον ΟΚΚΤ στο ΜΥΕΚ.

(3) Το ΜΥΕΚ που προβλέπεται στο εδάφιο (1), καταρτίζεται με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Η αρμόδια αρχή καταχωρεί σε αυτό τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Όλοι οι παρόχοι υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης) και διαχειριστές σημείων ανεφοδιασμού που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση σε έντυπο που καθορίζεται από τον ΟΚΚΤ για εγγραφή στο ΜΥΕΚ με την καταβολή τέλους €50 και λαμβάνουν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω παρόχους ή διαχειριστές κατέχει και τις 2 ιδιότητες, τότε υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των €……… για κάθε ιδιότητα για την οποία επιθυμεί να εγγραφεί στο ΜΥΕΚ.

(5) Η αίτηση για την έναρξη λειτουργίας σημείου ανεφοδιασμού υποβάλλεται από τον οικείο διαχειριστή σημείου ανεφοδιασμού με την καταβολή τέλους €50, σε έντυπο που καθορίζεται από τον ΟΚΚΤ.

(6) Όλοι οι εγγεγραμμένοι παρόχοι υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης) και διαχειριστές σημείων ανεφοδιασμού, υποχρεούνται όπως καταβάλλουν ετήσιο τέλος €……. και επιπρόσθετα οι πιο πάνω διαχειριστές υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσιο τέλος €……. για κάθε σημείο ανεφοδιασμού που διαχειρίζονται, για σκοπούς υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του ΜΥΕΚ. Τα ετήσια τέλη καταβάλλονται κατά την διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου του έτους που αφορούν.

(7) Σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων για παρόχους υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης), για διαχειριστές σημείων ανεφοδιασμού και σημείου ανεφοδιασμού, που έχει εγγραφεί στο ΜΥΕΚ ο υπόχρεος οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής να τη δηλώσει στο ΜΥΕΚ.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει ή/και αναρτά στο διαδίκτυο τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε πάροχο υπηρεσιών κινητικότητας (εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης) και διαχειριστή σημείων ανεφοδιασμού τα οποία στοιχεία περιλαμβάνονται στο ΜΥΕΚ και τα οποία περιορίζονται στα ακόλουθα:

(α) Επωνυμία
(β) Κωδικός ταυτοποίησης
(γ) Διεύθυνση
(δ) Στοιχεία επικοινωνίας

(9) Η Αρμόδια Αρχή δύναται αν κρίνει σκόπιμο, να παραχωρήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που υπάρχουν στο ΜΥΕΚ σε άλλες Αρμόδιες Αρχές.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο