05 – Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

5.–(1) Στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και την υλοποίηση των σχετικών υποδομών περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

(2) Το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και των σχετικών υποδομών δύναται να περιλαμβάνει επιπλέον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

(3) Το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και των σχετικών υποδομών περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Άρθρου 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία
03 - Σκοπός του παρόντος Νόμου
04 - Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής και Εθνική υποβολή εκθέσεων
05 - Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
06 - Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή
07 - Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
08 - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προσβάσιμων στο κοινό σημείων εναλλακτικών καυσίμων
09 - Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των θαλάσσιων λιμένων και εντός των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
10 - Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
11 - Θαλάσσιοι και εσωτερικοί λιμένες του ΔΕΔ-Μ
12 - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη
13 - Παρακολούθηση προόδου
14 - Πληροφόρηση χρηστών
15 - Μητρώο Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (ΜΥΕΚ)
16 - Υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
17 - Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
18 - Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής
19 - Έκδοση Διαταγμάτων
20 - Έκδοση Κανονισμών
21 - Ιεραρχική προσφυγή
22 - Διοικητικά πρόστιμα
23 - Ποινές
24 - Κατάργηση Νόμων

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο