07 – Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 57Α:
«Προσφυγή για συμμόρφωση με απόφαση δικαστηρίου.

«57Α.-(1) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146.5Α του Συντάγματος, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται κατόπιν νέας προσφυγής, να διαπιστώσει την παράλειψη και/ή την ελλιπή και/ή πλημμελή συμμόρφωση της διοίκησης σε απόφαση του, και, σε τέτοια περίπτωση, να επιβάλει πρόσθετα χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) στη διοίκηση, και ταυτόχρονα χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι διακόσια ευρώ (€200) για κάθε μέρα άρνησης συμμόρφωσης, ως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαιο:

Νοείται ότι για την καθορισμό του ύψους του χρηματικού προστίμου, λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο η φύση και η σημασία της ακυρωτικής απόφασης, οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης και οι συνέπειες για τον αιτητή, καθώς και η χρονική διάρκεια της μη συμμόρφωσης:

Νοείται περαιτέρω, ότι το ποσά που επιβάλλονται ως χρηματικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος εδαφίου, καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του οικείου οργάνου, αρχής ή προσώπου, ως αυτά ερμηνεύονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και το καταβλητέο ποσό πιστώνεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(β) Το Διοικητικό Δικαστήριο, για σκοπούς διαπίστωσης της ελλιπούς και/ή πλημμελούς συμμόρφωσης της διοίκησης, λαμβάνει υπόψη κατά πόσο η διοίκηση ενήργησε σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 59, του παρόντος νόμου».

(2) Για σκοπούς καθορισμού της διαδικασίας που προνοεί η παρούσα διάταξη, το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο