02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2020»

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών τους:
«Δικαστήριο» σημαίνει το Διοικητικό Δικαστήριο, το Εφετείο ή το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, και περιλαμβάνει οποιονδήποτε δικαστή αυτών·

«Διοικητικό Δικαστήριο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015, καθιδρυθέν Δικαστήριο.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο