07 – Τροποποίηση του άρθρου 65 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το άρθρο 65, εδάφιο (2) του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (κγ), της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(κδ) την ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο