03 – Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το άρθρο 32 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

32.-(1) Το άναμμα φωτιάς μέσα σε κρατικό δάσος ή εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από την οροθετική γραμμή του, επιτρέπεται νοουμένου ότι λαμβάνονται όλες οι επαρκείς προφυλάξεις για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και ότι υπάρχουν τα αναγκαία μέσα για την πλήρη κατάσβεσή της, μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) με τη γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στην εν λόγω άδεια, ή

(β) από εκδρομέα και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού εντός των προς τούτο ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων χώρων που βρίσκονται σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκοπικούς χώρους, ή

(γ) από κάτοχο οικίας, η οποία βρίσκεται μέσα σε κρατικό δάσος ή εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από την οροθετική γραμμή του, και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού μέσα σε ειδικά διαρρυθμισμένο για τον σκοπό αυτό εξωτερικό χώρο, ή σε αδειούχα από το Υφυπουργείο Τουρισμού, κέντρα εστίασης ή αναψυχής.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε κρατικό δάσος ή εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από την οροθετική γραμμή του –

(α) ανάβει φωτιά κατά παράβαση του εδαφίου (1), ή

(β) χρησιμοποιεί, την περίοδο από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο εργαλεία, μηχανήματα, συσκευές ή άλλο εξοπλισμό για κοπή ή συγκόλληση μετάλλων ή άλλων υλικών που κατά τη χρήση τους προκαλούν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και δύναται να προκαλέσουν πυρκαγιά χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή και τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στην εν λόγω άδεια, ή

(γ) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που άναψε, ή

(δ) απορρίπτει αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά ή

(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιοδήποτε όρο άδειας που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου  (1), της παραγράφου (β) του εδαφίου 2 ή αρνείται ή παραλείπει να παρουσιάσει τις εν λόγω άδειες για επιθεώρηση,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

«Νοείται ότι, για την παράγραφο (β) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας οποιεσδήποτε εργασίες πραγματοποιούνται σε οικιστικές περιοχές πόλεων και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές περιοχές εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) απο την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους».

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε κρατικό δάσος ή εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από την οροθετική γραμμή του, συνέπεια αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψης του να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, προκαλεί πυρκαγιά χωρίς ζημιά σε οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή ακίνητη ιδιοκτησία τρίτου προσώπου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ανεξαρτήτως του σημείου έναρξης της ή εντός της ζώνης ευθύνης των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από την οροθετική γραμμή του, συνέπεια αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, που έχει ως αποτέλεσμα ζημιά σε οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή ακίνητη ιδιοκτησία τρίτου προσώπου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο αποπειράται να διαπράξει αδίκημα σύμφωνα με το παρόντα άρθρο είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, στην ίδια ποινή ως να είχε διαπράξει αδίκημα σύμφωνα με το παρόντα άρθρο.

(6) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται με τη συγκατάθεσή και στην παρουσία του νόμιμου κατόχου της ιδιωτικής περιουσίας ή εκπροσώπου του, να εισέρχεται σε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία για επιθεώρηση των διαρρυθμισμένων χώρων.

(7) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται να προβαίνει σε έρευνα για διακρίβωση των αιτιών έκρηξης πυρκαγιάς.

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο