05 – Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την τροποποίηση του πλαγιότιτλου και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «συμβιβασμό», της ακόλουθης φράσης «και εξώδικη ρύθμιση»

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «να» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «εκδώσει ειδοποίηση και να».

(γ) με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, και την προσθήκη, των πιο κάτω επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, όλα τα αδικήματα που προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού των εκδιδόμενων Κανονισμών και έχουν σχέση με το άναμμα φωτιάς, την πρόκληση πυρκαγιάς ή την καταπολέμηση της, δύναται να τύχουν εξώδικης ρύθμισης σύμφωνα με τις περιόδους εντός των οποίων διαπράττονται και τα χρηματικά ποσά όπως καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

Νοείται περαιτέρω ότι, για αδικήματα σε σχέση με την πρόκληση πυρκαγιάς, όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 32, ο Διευθυντής δεν δύναται να συμβιβάσει το αδίκημα εξώδικα, αλλά μόνο να διώξει ποινικά τον παρανομούντα».

(δ) με τη διαγραφή του σημείου της τελείας του εδαφίου (3) αυτού, και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης «ή σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα συμβεβλημένη με τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον η εμπορική τράπεζα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές εξώδικων ρυθμίσεων, ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο».

(ε) με την προσθήκη μετά την επιφύλαξη του εδαφίου (5) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (6), (7), (8), (9) και (10)

«(6) Η ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1):

(α) καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται να έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) παραθέτει σε συντομία τα γεγονότα του αδικήματος

(γ) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την παράγραφο (δ), του εδαφίου (6), του άρθρου 55, δε θα ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα·

(δ) παραθέτει το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού και αναφέρει ότι αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα·

(ε) παραθέτει στοιχεία για τον τόπο και τον τρόπο όπου το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού δύναται να πληρωθεί».

«(7) Σε περίπτωση που πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί  ειδοποίηση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν εξοφλήσει το εξώδικο ποσό που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της, τότε αρχίζει διαδικασία για ποινική δίωξη».

«(8) Όλοι οι εξώδικοι συμβιβασμοί μπορούν να τύχουν διακανονισμού, εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτώς από το πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός και εγκριθεί από τον Διευθυντή.

Ο διακανονισμός είναι δυνατό να γίνεται –

(α) με την καταβολή μηνιαίων δόσεων, για εξώδικα που είναι ίσα ή υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250,00), ή

(β) με παράταση της προθεσμίας πληρωμής του εξώδικου συμβιβασμού, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος εδαφίου, «μηνιαία δόση» ορίζεται το ποσό που πληρώνεται για την αποπληρωμή εξώδικου συμβιβασμού και καταβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα».

«(9) Σε περίπτωση έγκρισης του Διευθυντή για πληρωμή εξώδικου συμβιβασμού σε μηνιαίες δόσεις με διακανονισμό, οι μηνιαίες δόσεις δεν υπερβαίνουν τις δώδεκα (12)».

«(10) Εάν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της μηνιαίας δόσης χωρίς να καταβληθεί η καθορισμένη από τον Διευθυντή δόση, τότε αρχίζει η διαδικασία για  ποινική δίωξη κατά του προσώπου που παραβίασε το διακανονισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο