Σχέδιο Δράσης

 • Δημόσια διαβούλευση για το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diaphorina citri και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Candidatus Liberibacter spp.

  To Τμήμα Γεωργίας αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ασθένειας του κίτρινου δράκου (Citrus Greening), η οποία προκαλείται από το βακτήριο Candidatus Liberibacter spp., έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των ακόλουθων προσχεδίων που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του εντόμου Diaphorina citri και  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του βακτηρίου Candidatus Liberibacter spp. Επισημαίνεται ότι το έντομο Diaphorina citri εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2023 και μπορεί να μεταφέρει και να εξαπλώσει το βακτήριο Candidatus Liberibacter spp. . (το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στην Κύπρο την Ευρώπη ή σε γειτονικές χώρες) σε φυτείες εσπεριδοειδών και να προκαλέσει ολική καταστροφή – ξήρανση των εσπεριδοειδών. Τα προτεινόμενα Σχέδια έχουν ως στόχο την υιοθέτηση μέτρων και τη θέσπιση διαδικασιών για τη δημιουργία και την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος για την εξάλειψη του εντόμου Diaphorina citri και την αποτροπή ή τη μείωση της εξάπλωσης του βακτηρίου  Candidatus Liberibacter spp.  στην Κύπρο, σε περίπτωση που το τελευταίο εντοπιστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας.  

  Περισσότερα »
 • «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

  Το παρόν σχέδιο δράσης εδράζεται στις αρχές, στις αξίες και τη φιλοσοφία του «Σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027» το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να αποτελέσει καθοδηγητικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η αρχή στην οποία βασίζεται το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης είναι ότι η ένταξη και η ενσωμάτωση είναι θεμελιώδεις για τα άτομα που μεταναστεύουν στην Ευρώπη, για τις τοπικές κοινότητες που τα υποδέχονται, καθώς και για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινωνιών των κρατών μελών και τη σταθερότητα των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Συνεπώς, όπως σημειώνεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των κοινωνιών και των οικονομιών των κρατών μελών, πρέπει να στηρίξουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας, με την ένταξη να συνιστά και δικαίωμα και καθήκον για όλους. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη όπως προβούν σε πολιτικές και δράσεις που θα διασφαλίζουν την ενδυνάμωση των μεταναστών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενότητα και την κοινωνική συνοχή. Στη πράξη αυτό σημαίνει τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι τα άτομα που κατοικούν στην επικράτεια τους έχουν την ευκαιρία της ισότιμης…

  Περισσότερα »
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

  Η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του στις 19.12.2017, στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία το 2011. Βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που τέθηκαν με την Στρατηγική αποτελούν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία. Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2013, το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2017 και το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης της παρούσας Κυβέρνησης και του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίστηκε η ετοιμασία Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία για την πενταετία 2024-2028. Η έναρξη διαβούλευσης για την ετοιμασία τους σηματοδοτήθηκε κατά τη συνεδρία του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες στις 11.12.2023, υπό την προεδρία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Μαριλένας Ευαγγέλου. Αφού λήφθηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις όλων των αρμόδιων για θέματα αναπηρίας Υπουργείων και Υφυπουργείων, καθώς και των μελών του Παγκύπριου Συμβουλίου…

  Περισσότερα »
 • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

  Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα/Υπηρεσίες, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρώτη Διετής Έκθεση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Σύστασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων επ’αυτού μέχρι τις 8/3/2024. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 23 Φεβρουαρίου 2024

  Περισσότερα »
 • Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ. 93.814 ημερομηνίας 18.10.2022 ενέκρινε τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, με όρους εντολής την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου. Η Εθνική Επιτροπή προεδρεύεται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και  αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων, Οργανώσεων και Επαγγελματικών Συνδέσμων που εξυπηρετούν, στηρίζουν ή εκπροσωπούν τα άτομα με αυτισμό στην Κύπρο. Για την ετοιμασία του παρόντος προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο του 2023, συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου οι συνεισφορές των μελών της Εθνικής Επιτροπής και έγιναν στοχευμένες διαβουλεύσεις με σειρά συνεδριάσεων υπό – επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής. Η όλη εργασία συντονίστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Οι επτά πυλώνες στους οποίους θα στηρίζεται η στρατηγική αφορούν στους εξής: Έρευνα και Γνώση Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση Εκπαίδευση Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση Εργασία Συμμετοχή στην Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου προσχεδίου το κείμενο επισυνάπτεται με την παρούσα ανακοίνωση για δημόσια διαβούλευση. Όραμα της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό, είναι η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των…

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο