Δημόσια διαβούλευση για το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diaphorina citri και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Candidatus Liberibacter spp.

Τμήμα Γεωργίας

To Τμήμα Γεωργίας αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ασθένειας του κίτρινου δράκου (Citrus Greening), η οποία προκαλείται από το βακτήριο Candidatus Liberibacter spp., έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των ακόλουθων προσχεδίων που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών:

  1. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του εντόμου Diaphorina citri και 
  2. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του βακτηρίου Candidatus Liberibacter spp.

Επισημαίνεται ότι το έντομο Diaphorina citri εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2023 και μπορεί να μεταφέρει και να εξαπλώσει το βακτήριο Candidatus Liberibacter spp. . (το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στην Κύπρο την Ευρώπη ή σε γειτονικές χώρες) σε φυτείες εσπεριδοειδών και να προκαλέσει ολική καταστροφή – ξήρανση των εσπεριδοειδών.

Τα προτεινόμενα Σχέδια έχουν ως στόχο την υιοθέτηση μέτρων και τη θέσπιση διαδικασιών για τη δημιουργία και την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος για την εξάλειψη του εντόμου Diaphorina citri και την αποτροπή ή τη μείωση της εξάπλωσης του βακτηρίου  Candidatus Liberibacter spp.  στην Κύπρο, σε περίπτωση που το τελευταίο εντοπιστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας.

 

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Σχέδιο Δράσης

Περιεχόμενα

01 - Τίτλος Άρθρου 0 σχόλια
02 - Τίτλος Άρθρου 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο