Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

ΥΠΑΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028». Η Εθνική Στρατηγική ετοιμάστηκε από το ΥΠΑΝ και σκοπός της είναι η υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίσει την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων  για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και παραβατικότητας, μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς σχολικού κλίματος, το οποίο να προωθεί έμπρακτα κουλτούρα συμπερίληψης και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η σχολική βία και παραβατικότητα αποτελούν παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο με πολυδιάστατη φύση σε ό,τι αφορά τις αιτίες και τις εκδηλώσεις τους. Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της βίας βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και απασχολεί τόσο τον εκπαιδευτικό κόσμο, όσο και την κοινωνία ευρύτερα. Το ΥΠΑΝ διατηρεί ως πάγια θέση την προώθηση του ασφαλούς σχολείου, δηλαδή την προστασία από όλες τις μορφές βίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα σχολεία αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο προάγει τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη, την καλλιέργεια αξιών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα των μαθητών/μαθητριών.

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΑΝ προχώρησε στη διαμόρφωση του Σχεδίου της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2024-2028, στη βάση των ερευνητικών δεδομένων που συλλέγηκαν από την παγκύπρια έρευνα για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (2019-2024), των συμπερασμάτων που συγκεντρώθηκαν κατά την αξιολόγηση της προηγούμενης Εθνικής Στρατηγικής (Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018 – 2022) και του Σχεδίου που προτάθηκε για τη νέα Εθνική Στρατηγική από την εταιρεία KPMG αλλά και των εισηγήσεων κατά τη Στοχευμένη Διαβούλευση που έγινε και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ, από τις Υπηρεσίες που αρμοδίως ασχολούνται με θέματα βίας και παραβατικότητας, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής.

Η προσέγγιση της νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι ανθρωποκεντρική, ολιστική, ισορροπημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ως προς την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου της βίας στο σχολείο.

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, προκειμένου να οδηγεί στην εκπλήρωση του οράματος, της αποστολής και των Στρατηγικών Επιδιώξεων του ΥΠΑΝ, ενισχύεται από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης οργανώνεται κάτω από πέντε (5) πυλώνες που αποτελούν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινούνται και επικεντρώνονται οι επιμέρους δράσεις (τριάντα δύο (32) δράσεις που υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων). Οι πυλώνες λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλένδετα. Η προώθηση ενεργειών για επίτευξη του ενός, αναπόφευκτα έχει θετικό αντίκτυπο και στους άλλους. Η συντονισμένη και παράλληλη δράση προς όλες τις κατευθύνσεις, στη βάση και της ολιστικής προσέγγισης που υιοθετείται, είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα αναπόφευκτη.

Ως πυλώνες της νέας Ε.Σ. έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι:

1. Διασφάλιση ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.
2. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας.
3. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση παιδιών για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας.
4.Μηχανισμοί παρακολούθησης και υλοποίησης των πολιτικών και καταγραφής φαινομένων βίας.
5. Δημιουργία συνεργειών με άλλους φορείς.

Οι πιο πάνω Πυλώνες δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, επιστημονικά τεκμηριωμένο, που θα καταστήσει την Εθνική Στρατηγική βιώσιμη και αποτελεσματική.

Η πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής θα παρακολουθείται με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Μέσω Συντονιστή/Συντονίστριας Δράσης/Δραστηριότητας
2. Μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής
3. Μέσω Επιστημονικού/Επιστημονικής Συμβούλου/Επιστημονικής Επιτροπής
4. Μέσω ατόμου-συνδέσμου (liaison)

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς/φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν στην πλατφόρμα τα σχόλια/εισηγήσεις τους ή την πρόθεσή τους να συμβάλουν ως Εταίροι/Συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες δράσεις/δραστηριότητες, μέχρι την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024.

 

Παιδεία
Κείμενο Στρατηγικής
Σχέδιο Δράσης
  • Ανοικτή
  • Αναρτήθηκε
    10 Ιούλ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    09 Αυγ 2024 @ 0:00
  • 2 σχόλια

Περιεχόμενα

01 - Εισαγωγή 0 σχόλια
02 - Ορισμοί - Όραμα - Αποστολή 0 σχόλια
03 - Σκοπός Εθνικής Στρατηγικής 0 σχόλια
04 - Πυλώνες Εθνικής Στρατηγικής 0 σχόλια
05 - Διασύνδεση της Εθνικής Στρατηγικής με σχετικές Νομοθεσίες και σχετικές Στρατηγικές/Πολιτικές 0 σχόλια
06 - Μεθοδολογία Σύνταξης 0 σχόλια
07 - Εταίροι 0 σχόλια
08 - Πυλώνας 1: Διασφάλιση ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος 1 σχόλιο
09 - Πυλώνας 2: Εκπαίδευση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας 0 σχόλια
10 - Πυλώνας 3: Εκπαίδευση και ενδυνάμωση παιδιών για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας 0 σχόλια
11 - Πυλώνας 4: Μηχανισμοί παρακολούθησης και υλοποίησης των Πολιτικών και καταγραφής φαινομένων Βίας 1 σχόλιο
12 - Πυλώνας 5: Δημιουργία συνεργειών με άλλους φορείς 0 σχόλια
13 - Παρακολούθηση Εθνικής Στρατηγικής 0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο