13 – Παρακολούθηση Εθνικής Στρατηγικής

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

Η πορεία  υλοποίησης  της Εθνικής Στρατηγικής θα παρακολουθείται με τους πιο κάτω τρόπους:

 1. Μέσω Συντονιστή/Συντονίστριας Δράσης/Δραστηριότητας

Η κάθε δράση/δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στη νέα Εθνική Στρατηγική διαθέτει έναν Εταίρο-Συντονιστή/Συντονίστρια ο οποίος/η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Να αναπτύξει σχεδιασμό για την υλοποίηση της δράσης με χρονοδιαγράμματα.
 • Να συντονίζει την εφαρμογή της δράσης.
 • Να ετοιμάζει αναφορά για την πρόοδο των εργασιών, μία φορά τον χρόνο, την οποία θα αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης (βλ. πιο κάτω) και στον Επιστημονικό Σύμβουλο (βλ. πιο κάτω).
 • Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης στη βάση των δεικτών εκροών.
 1. Μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συντονίζεται από το ΥΠΑΝ και απαρτίζεται από εκπροσώπους από τα συναρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Υγείας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας) και οποιονδήποτε φορέα ανέλαβε συντονισμό δράσης ή/και δράσεων. Η Αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΝ, θα ορίσει τον/την Πρόεδρό της, ο οποίος/η οποία θα έχει την ευθύνη να συγκαλεί και να συντονίζει τις συνεδρίες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής.
 • Τη διάχυση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και διαφώτισης στην κοινωνία με διάφορα μέσα.
 • Την έγκριση υλικού για χρήση στις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής, είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα.
 1. Μέσω Επιστημονικού/Επιστημονικής Συμβούλου/Επιστημονικής Επιτροπής
  • Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα ορίσει Επιστημονικό Σύμβουλο/Επιστημονική Επιτροπή, ο οποίος/η οποία θα λειτουργεί ως εξωτερικός παρατηρητής/σύμβουλος της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής του/της οποίου/οποίας οι αρμοδιότητες θα περιλαμβάνουν τα εξής: Να δίνει ανατροφοδότηση στους/στις συντονιστές/συντονίστριες των δράσεων σχετικά με την πορεία των εργασιών τους, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν.
  • Να συμμετέχει στις συνεδρίες της Επιτροπής Παρακολούθησης.
  • Να δίνει ανατροφοδότηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την πορεία των εργασιών και να προτείνει λύσεις σε προβλήματα/δυσκολίες που ενδέχεται να προκύπτουν.
  • Να ετοιμάζει αναφορά, κάθε έξι μήνες, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με την πορεία εργασιών.
 1. Μέσω ατόμου-συνδέσμου (liaison)

Ο κάθε Εταίρος που θα συμμετέχει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο- σύνδεσμο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία εξέλιξης της υλοποίησης των δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνο. Το άτομο-σύνδεσμος θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Αναφορά της πορείας υλοποίησης των δραστηριοτήτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης πριν και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της ή όποτε προκύπτουν αιτήματα από το ΥΠΑΝ και άλλους Εταίρους.
 • Επισήμανση σημείων που μπορεί να δυσκολέψουν/να αποτελέσουν τροχοπέδη στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο