04 – Πυλώνες Εθνικής Στρατηγικής

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

Οι πυλώνες της ΕΣ συνιστούν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινούνται και επικεντρώνονται οι οργανωμένες προσπάθειες και ενέργειες του Σχεδίου Δράσης για να επιτευχθεί ο σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής.

Οι βασικοί αυτοί πυλώνες λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλένδετα. Η προώθηση ενεργειών για επίτευξη του ενός, αναπόφευκτα έχει θετικό αντίκτυπο και στους άλλους. Η συντονισμένη και παράλληλη δράση προς όλες τις κατευθύνσεις, στη βάση και της ολιστικής προσέγγισης που υιοθετείται, είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα αναπόφευκτη με σκοπό την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του ΥΠΑΝ.

Ως πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι:

1. Διασφάλιση ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, τόσο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των φυσικών δομών που προσφέρονται στον σχολικό πληθυσμό, όσο και σε ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και συμπερίληψης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
2. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας, με προσανατολισμό στην ενίσχυση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου της βίας στα σχολεία, αλλά και την ενδυνάμωση της μεταξύ τους επικοινωνίας με στόχο την ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών για αλληλοϋποστήριξη και έγκαιρη παρέμβαση.
3. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση παιδιών για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας, εμβαθύνοντας στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω διαδραστικών ενεργειών, και την ενδυνάμωση των γνώσεων που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι ίδιοι/ίδιες και οι γύρω τους και σχετίζονται με θέματα γύρω από τη σχολική βία.
4. Μηχανισμοί παρακολούθησης και υλοποίησης των πολιτικών και καταγραφής φαινομένων βίας, δηλαδή συστήματα και μέθοδοι που υποστηρίζουν και βοηθούν στην υλοποίηση ενεργειών και δράσεων της Στρατηγικής και διασφαλίζουν την ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου για την εφαρμογή των πολιτικών και για την καταγραφή των φαινομένων βίας.
5. Δημιουργία συνεργειών με άλλους φορείς, προκειμένου μέσω της συνεργασίας και της αλληλοπροώθησης των δράσεων να ενισχυθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επί των σχετικών θεμάτων, αλλά και η ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Οι πιο πάνω Πυλώνες δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, επιστημονικά τεκμηριωμένο, που θα καταστήσει την Εθνική Στρατηγική βιώσιμη και αποτελεσματική. Ο κάθε ένας από τους πέντε (5) Πυλώνες στο Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε αναλύεται σε επιμέρους Δράσεις και Δραστηριότητες, με καθορισμένο Χρονοδιάγραμμα* υλοποίησης, υπεύθυνους Συντονιστές/Συμμετέχοντες, καθώς και Δείκτες Εκροών για σκοπούς παρακολούθησης. Όλες οι Δράσεις/Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό Σχέδιο Δράσης, αφενός, βοηθούν στην πρόληψη του φαινομένου της βίας στα σχολεία, και αφετέρου ενισχύουν τη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών όταν αυτά εκδηλωθούν.

*Εν αναμονή της τροποποίησης της νομοθεσίας «Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024» ώστε να εκσυγχρονιστούν διατάξεις της και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της, δύναται μελλοντικά να τροποποιηθεί ο μήνας έναρξης της υλοποίησης κάποιων δράσεων.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο