02 – Ορισμοί – Όραμα – Αποστολή

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

Βία: Ορισμός

Στην ΕΣ για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2024 – 2028, υιοθετήθηκε ο ορισμός της βίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όπου:

«βία ορίζεται ως η σκόπιμη χρήση φυσικής δύναμης ή εξουσίας, είτε με μορφή απειλής είτε εμπράκτως, κατά του εαυτού, ενός άλλου προσώπου ή εναντίον μίας ομάδας ή μίας κοινότητας, η οποία είτε επιφέρει ή έχει μεγάλη πιθανότητα να επιφέρει τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική βλάβη, δυσλειτουργική ανάπτυξη ή στέρηση» (Krug et al., 2002).

Έχει υιοθετηθεί επίσης ο ορισμός της σχολικής βίας από την UNESCO, όπου:

«η σχολική βία είναι η βία που εκδηλώνεται μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, διευθυντική ομάδα, άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται στη σχολική μονάδα), στον χώρο του σχολείου και στη διαδρομή από και προς αυτό, κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και στη διαδρομή από και προς αυτές, καθώς επίσης και στον ψηφιακό χώρο. Περιλαμβάνει ένα εύρος συμπεριφορών, από την προσβολή μέχρι την αφαίρεση ζωής. Μορφές της σχολικής βίας είναι η σωματική, η ψυχολογική, η σεξουαλική και ο σχολικός εκφοβισμός» (UNESCO, 2017).

Όραμα ΥΠΑΝ

Όραμα του ΥΠΑΝ είναι η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας, του αθλητισμού και της ενδυνάμωσης της νεολαίας (ΥΠΑΝ, 2023).

Αποστολή ΥΠΑΝ

Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας (ΥΠΑΝ, 2023).

 

 

 

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο