09 – Πυλώνας 2: Εκπαίδευση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028
ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Εκπαίδευση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
1. Επιμόρφωση και ενδυνάμωση γονέων/κηδεμόνων μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενημέρωσης για τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν στην πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών βίας. 1. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για τους κανονισμούς και για ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις τους όποτε αυτές προκύπτουν, για τον τρόπο εφαρμογής, τον στόχο και τον σκοπό.  Επεξήγηση της σημαντικότητας εξασφάλισης της  καθολικότητας στην επιβολή νόμων και κανονισμών γύρω από την προώθηση ενός υγιούς και ασφαλούς σχολείου. ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΠΣΟΓΚΔΚΝ ΠΣΟΣΓΣΔΕ ΠΣΟΣΓΔΣΜΕ

ΠΣΟΣΓΚΔΚΝ

ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΠΟΕΔ

ΟΕΛΜΕΚ

ΟΛΤΕΚ

Διατμηματική Επιτροπή για την Ομαλή Μετάβαση

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΑΝ

Αστυνομία

Μήνας 1-9 (και όποτε υπάρχει επικαιροποίηση) − Ποσοστό επίτευξης αριθμού-στόχου ενημερώσεων που έγιναν στους γονείς/κηδεμόνες για τους κανόνες και για ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις τους (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία ή και ανά σχολική μονάδα).

− Αριθμός γονέων/κηδεμόνων που παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης αναφορικά με την ολιστική διαπαιδαγώγηση των  παιδιών (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία ή και ανά σχολική μονάδα).

2. Διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης σε γονείς, αναφορικά με την ολιστική διαπαιδαγώγηση των  παιδιών σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις της εποχής και οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις υπάρχουσες πολιτικές του ΥΠΑΝ. ΠΙ

ΥΕΨ

ΥΣΕΑ

ΠΣΟΓΚΔΚΝ

ΠΣΟΣΓΣΔΕ

ΠΣΟΣΓΔΣΜΕ

ΠΣΟΣΓΚΔΚΝ

ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

Γραφείο Ασφάλειας κσι Υγείας του ΥΠΑΝ

Αστυνομία

ΥΨΥΠΕ

ΥΚΕ

Υπηρεσία Αναζωογόνησης ΥΥ

Υπηρεσία Επισκεπτών Υγείας ΥΥ

Μήνας 9-48
3. Ανάπτυξη συνεργειών με εξωτερικούς φορείς (πχ Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς, ΥΨΥΠΕ, Αστυνομία), που μπορούν να προσφέρουν επιμορφωτικά προγράμματα ή και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν  σε γονείς, αναφορικά με την ολιστική διαπαιδαγώγηση των  παιδιών σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις της εποχής και οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις υπάρχουσες πολιτικές του ΥΠΑΝ.

 

 

 

 

ΠΙ

ΠΣΟΓΚΔΚΝ

ΠΣΟΣΓΣΔΕ ΠΣΟΣΓΔΣΜΕ

ΠΣΟΣΓΚΔΚΝ Παγκύπρια Σχολή Γονέων

ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

Γραφείο Ασφάλειας κσι Υγείας του ΥΠΑΝ

ΥΨΥΠΕ

Αστυνομία

ΥΚΕ

Μήνας 9-48
2. Επιμόρφωση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενημέρωσης για τους νόμους και τους κανόνες που αφορούν στην πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών βίας. 1. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς κατά τη διάρκεια των συναντήσεων προγραμματισμού για τους κανόνες και για ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις τους, για τον τρόπο εφαρμογής τους και τη σημαντικότητα της καθολικότητας στην επιβολή των νόμων και κανονισμών. ΠΙ ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

Αστυνομία

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΑΝ

 

Μήνας 1 και επανάληψη στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς  

− Αριθμός εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

 

− Αριθμός εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν στο πλαίσιο της προϋπηρεσιακής τις σχετικές θεματικές (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

-Αριθμός επιπλέον Λειτουργών στο ΠΑ.ΒΙ.Σ.

2. Διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους/τις εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς σε διάφορες θεματικές όπως: δεξιότητες διαχείρισης τάξης, εμπλοκή μαθητών/μαθητριών στη λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με μαθητές/μαθήτριες ώστε να αναπτυχθεί σχέση που να ενισχύει την αυξημένη εμπιστοσύνη για αναφορά περιστατικών, επίλυση διαφορών και συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, παιδική-εφηβική-νεανική ψυχολογία και κίνητρα, διαχείριση μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν βίαιη ή παραβατική συμπεριφορά, πρόληψη και διαχείριση σχολικού εκφοβισμού κ.α. ΠΙ/ΠΑ.ΒΙ.Σ ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΠΑ.ΒΙ.Σ.

ΥΕΨ

ΥΣΕΑ

Επιτροπή ΠΚΣΚΠ

Υπηρεσία Αναζωογόνησης ΥΥ

Υπηρεσία Επισκεπτών Υγείας ΥΥ

Μήνας 9-48
3. Ενίσχυση της Ομάδας ΠΑ.ΒΙ.Σ. με Λειτουργούς για στήριξη των σχολικών μονάδων, μέσω επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και για ενημέρωση και προώθηση των στόχων της Ε.Σ. για τη βία. ΠΙ/ΠΑ.ΒΙ.Σ Επιτροπή Παρακολούθησης  

Μήνας 12-24

4. Στο πλαίσιο της προϋπηρεσιακής κατάρτισης, επιμόρφωση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών σε διάφορες θεματικές όπως: δεξιότητες διαχείρισης τάξης, εμπλοκή μαθητών/μαθητριών στη λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με μαθητές/μαθήτριες ώστε να αναπτυχθεί σχέση που να ενισχύει την αυξημένη εμπιστοσύνη για αναφορά περιστατικών, επίλυση διαφορών και συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, παιδική-εφηβική-νεανική ψυχολογία και κίνητρα, διαχείριση μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν βίαιη ή παραβατική συμπεριφορά η οποία να είναι υποχρεωτική για νεοεισερχόμενους/νεοεισερχόμενες εκπαιδευτικούς Μέσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΔΜΓΕ ΔΜΤΕΕΚ

ΠΙ

ΥΕΨ

Επιτροπή ΠΚΣΚΠ

ΥΨΥΠΕ

Μήνας 9-48
3. Επιμόρφωση και ενδυνάμωση Διευθυντικών Ομάδων Σχολικών Μονάδων και Στελεχών του ΥΠΑΝ. 1. Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων για θέματα επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, παιδική-εφηβική-νεανική ψυχολογία και κίνητρα καθώς και διαχείριση μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν βίαιη ή παραβατική συμπεριφορά, μέσω σεμιναρίων τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στις Διευθυντικές Ομάδες καθώς και τα Στελέχη του ΥΠΑΝ.

 

ΠΙ ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΥΕΨ

ΥΣΕΑ

Αστυνομία ΥΚΕ

Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΥΨΥΠΕ

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΑΝ

Μήνας 18-27 − Αριθμός εκπαιδευτικών που ανήκουν στις Διευθυντικές Ομάδες και Στελεχών του ΥΠΑΝ που παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης για ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

− Αριθμός εκπαιδευτικών που ανήκουν στις Διευθυντικές Ομάδες και Στελεχών του ΥΠΑΝ που παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης για ενίσχυση ηγετικών δεξιοτήτων (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

 

2. Ενίσχυση ηγετικών δεξιοτήτων των Διευθυντικών Ομάδων και των Στελεχών του ΥΠΑΝ (π.χ. συμπονετική ηγεσία, ανθεκτικότητα, όραμα, θάρρος, πειθώ), δεξιοτήτων διαχείρισης των διάφορων ομάδων ανθρώπινου δυναμικού που καλούνται να διαχειριστούν (π.χ. ενεργητική ακρόαση, κατανόηση και ενσυναίσθηση), δεξιοτήτων διαχείρισης της ασφάλειας και φρούρησης των σχολικών μονάδων, καθώς και του ορθού τρόπου χειρισμού/επικοινωνίας με τα ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν περιστατικά βίας που συνέβηκαν στη σχολική μονάδα,  μέσω σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων. ΠΙ ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΥΕΨ

ΥΣΕΑ

Αστυνομία

ΥΚΕ

Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΥΨΥΠΕ

Γραφείο Ασφάλειας

και Υγείας του ΥΠΑΝ

Γραφείο Τύπου ΥΠΑΝ/

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 

Mήνας 18-27

4. Αρχική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής μέσω εισαγωγής της θεματικής της πρόληψης και διαχείρισης της βίας σε σχετικούς πανεπιστημιακούς κλάδους. 1. Έναρξη διαλόγου με τους/τις προέδρους των τμημάτων Επιστημών Αγωγής των Πανεπιστημίων της Κύπρου για ένταξη μαθήματος σχετικά με τη θεωρητική και πρακτική πρόληψης της βίας στα σχολεία με έμφαση στις δεξιότητες που χρειάζονται και στην εξάσκηση πρακτικής ανταπόκρισης σε περιστατικά. ΔΑΕ Πανεπιστήμια Μήνας 20-32 − Αριθμός Εταίρων που ενεπλάκησαν στη δημιουργία των μαθημάτων και εκπαιδεύσεων.
2. Ένταξη επιλεγόμενου μαθήματος σχετικά με τη θεωρητική και πρακτική πρόληψης της βίας στα σχολεία με έμφαση στις δεξιότητες που χρειάζονται και στην εξάσκηση πρακτικής ανταπόκρισης σε περιστατικά το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που θέλουν να ενταχθούν στην εκπαίδευση. ΔΑΕ Πανεπιστήμια Μήνας 32 και έπειτα σε μόνιμη βάση
5. Υπηρεσίες που προσφέρονται στις υπάρχουσες Γραμμές Βοήθειας για θέματα βίας και παραβατικότητας. 1. Καταγραφή όλων των γραμμών που προσφέρουν βοήθεια σε θέματα Βίας και Παραβατικότητας και διάχυσή τους. ΠΙ ΜΚΟ

 

Μήνας 1-12  

 

 

6. Ενίσχυση και ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών/Συμβούλων/Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών/Υπεύθυνων Τμημάτων μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων εκμάθησης δεξιοτήτων πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών βίας

 

1. Αύξηση αριθμού σεμιναρίων/ημερίδων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων πρόληψης και διαχείρισης διαφορετικών και ακραίων  μορφών βίας σε Εκπαιδευτικούς/Σύμβουλους/Βοηθούς Διευθυντές/Υπεύθυνους Τμημάτων. ΥΣΕΑ ΔΔΕ

ΔΜΓΕ ΔΜΤΕΕΚ

ΠΙ

ΥΕΨ

Μήνας 9-18 − Αριθμός Εκπαιδευτικών/Συμβούλων/Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών/Υπεύθυνων Τμημάτων που παρακολούθησαν τα σεμινάρια/ημερίδες/εκπαιδευτικά προγράμματα για ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους στην πρόληψη και διαχείριση περιστατικών βίας  (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία, ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

− Αριθμός σεμιναρίων/ημερίδων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία να παρέχουν στους/στις Εκπαιδευτικούς/Συμβούλους/Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες/Υπεύθυνους/Υπεύθυνες Τμημάτων τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα δεξιοτήτων  πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών βίας  (συνολικά).

7. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διαχείριση κρίσεων. 1. Εκπαίδευση ενός μέλους της διευθυντικής ομάδας στη διαχείριση κρίσεων που αφορούν περιστατικά  βίας και παραβατικότητας και στην εξομάλυνση επικίνδυνων καταστάσεων και συμπεριφορών. Ενημέρωση για την  ύπαρξη τυχόν  σχεδίων  έκτακτης ανάγκης ΥΕΨ ΠΙ

ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΥΣΕΑ

ΥΨΥΠΕ

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΑΝ

Μήνας 15-26 -Αριθμός μελών της διευθυντικής ομάδας που εκπαιδεύτηκαν (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία, ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

-Αριθμός εκπαιδευτικών που εκπαιδεύτηκαν (Ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί σε παγκύπρια βάση, ή και ανά επαρχία, ή και ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ανά σχολική χρονιά).

2. Εκπαίδευση τουλάχιστον ενός/μίας εκπαιδευτικού σε κάθε σχολείο  στη διαχείριση κρίσεων και στην εξομάλυνση επικίνδυνων καταστάσεων και συμπεριφορών. ΥΕΨ ΠΙ

ΔΔΕ

ΔΜΓΕ

ΔΜΤΕΕΚ

ΥΣΕΑ

ΥΨΥΠΕ

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΑΝ

Μήνας 26-48
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε πρωτοκόλλα συνεργασίας με άλλους κυβερνητικούς φορείς – αλληλοενημέρωση για ακραία περιστατικά βίας στη βάση συγκεκριμένων σεναρίων.

 

 

ΥΕΨ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΥΠΕ

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΑΝ

Αστυνομία

Πυροσβεστική

Υπηρεσία Ασθενοφόρων

 

 

 

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο